เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าขึ้นมาตามหลัก 10 ประการของ UNGC และตามมาตรฐานภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป ปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณคู่ค้านี้ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่