เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management - HRM) แบบบูรณาการมาใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ การบริหารโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายการจ้างงานและคัดเลือกบุคลากร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์

อีกทั้ง เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรตั้งแต่ปี 2564 คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Talent Management Implementation) โครงสร้างค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) และการปรับปรุงโมเดลขีดความสามารถของบุคลากร (Competency Model Redesign) มีการนำระบบ E-Payroll เข้ามาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังประยุกต์ใช้กลไกการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (People analytic) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Measuring employee performance) การวางแผนกำลังคน (Strategic workforce planning) การระบุช่องว่างทางทักษะของพนักงาน (Identify workforce skill gap) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and hiring) การระบุสาเหตุของการลาออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (Identify flight risks to improve retention) เพื่อการแข่งขัน (Competitive intelligence) และการวิเคราะห์เครือข่ายองค์กร (Organizational network analysis)