โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ

เป้าหมายระยะยาว

ควบคุมคุณภาพอากาศที่โรงไฟฟ้าปล่อยให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน

เป้าหมายปี 2565
  • ไนโตรเจนออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.54 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

  • ซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.40 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานปี 2565
  • ไนโตรเจนออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต 0.54 เมตริกตันต่อ กิกะวัตต์ชั่วโมง

  • ซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต 0.37 เมตริกตันต่อ กิกะวัตต์ชั่วโมง

การควบคุมคุณภาพอากาศ

ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศพร้อมทั้งระบุให้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมาย และตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ของโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีประสิทธิภาพ และลดการก่อผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากปล่องระบายแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและแบบสุ่มตรวจโดยผู้ตรวจภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายมาติดตั้งและใช้งานภายในโรงไฟฟ้า

ในปี 2565 โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล และโรงไฟฟ้าเคซอน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ โดยโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอลได้ติดตั้งเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การติดตั้งหัวเผาที่ลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx Burner) การติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ESP) และการติดตั้งระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization: FGD) นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าเอสบีพีแอลได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System CEMS) เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมฝุ่นต่าง ๆ ที่เกิดจากการขนถ่ายถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสกรูลำเลียงแนวตั้ง (Unloader with Vertical Screw Conveyor) หรือมีระบบลำเลียงถ่านหินแบบปิดพร้อมตัวป้องกันลม (Wind Guard) และระบบลดฝุ่นด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำ

โรงไฟฟ้าเค ซอน อยู่ระหว่างการประเมินเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาติตตั้งในโรงไฟฟ้า อาทิ เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และกระบวนการนำตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Catalyst) มาผสมกับถ่านหินเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565