โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ

เป้าหมายระยะยาว

ควบคุมคุณภาพอากาศที่โรงไฟฟ้าปล่อย และอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟ้าให้สูงกว่าค่ามาตรฐาน

เป้าหมายปี 2564
  • ไนโตรเจนออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.53 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

  • ซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.48 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานปี 2564
  • ไนโตรเจนออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต 0.56 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

  • ซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.53 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมง

การควบคุมคุณภาพอากาศ

ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศพร้อมทั้งระบุให้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด หรือที่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป มีประสิทธิภาพ และลดการก่อผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องและแบบสุ่มตรวจโดยผู้ตรวจภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า อาทิ ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System) เลือกเทคโนโลยีที่ลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NOx Burner เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน