เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ให้แก่องค์กรโดยตรง หรือข้อมูลจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีการจัดทำและเปิดเผยนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ไม่มีนโยบายนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14,15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 02-998-5000

โทรสาร: 02-998-5999

อีเมล: pdpacommittee@egco.com