โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต โดยมีการวางแผนสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเผชิญกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป ได้คำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง และผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน: การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

เจ้าหนี้

นักลงทุน

ชุมชน

สังคม

ลูกค้า

สื่อมวลชน

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำกับดูแลความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอิสระต่อกันอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป ทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) รวมถึงรักษาระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ปรับปรุง ณ เดือนเมษายน ปี 2567

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2566