โอกาสและความท้าทาย

ความเสี่ยงของการดำเนินกิจการส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญต่อความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นการลดมูลเหตุของโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการลดระดับและขนาดของความเสียหายลง องค์กรที่ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำกับดูแลความเสี่ยง

[GRI 102-30]

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอิสระต่อกันอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

[GRI 102-11]

เอ็กโก กรุ๊ป ทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) รวมถึงรักษาระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน