โอกาสและความท้าทาย

[GRI 2-17 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต โดย เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง และผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นการลดมูลเหตุของโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการลดระดับและขนาดของความเสียหายลง นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

นักลงทุน

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำกับดูแลความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอิสระต่อกันอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป ทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) รวมถึงรักษาระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง และเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565