โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงผลกระทบจากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการของเสียเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยาการจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดของเสียน้อยที่สุด

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

นักลงทุน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการจัดการของเสีย

เป้าหมายปี 2565

ลดสัดส่วนการกำจัดของเสียด้วยวิธีการกำจัดโดยตรง (Waste directed to disposal) เช่น การฝังกลบ และการเผา ให้น้อยกว่า 10% ของของเสียไม่อันตราย รวมขี้เถ้า

ผลการดำเนินงานปี 2565

สัดส่วนการกำจัดของเสียด้วยวิธีการการกำจัดโดยตรง (Waste directed to disposal) เช่น การฝังกลบ และการเผา คิดเป็น 6.87% ของของเสียไม่อันตราย รวมขี้เถ้า

[GRI 306-1 (2020), 306-2 (2020)]

เอ็กโก กรุ๊ป บริหารจัดการของเสียด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) นำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และนำไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการดำเนินงานขององค์กรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยก การรวบรวม การขนส่ง การกำจัด รวมถึงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของเสียผ่านระบบรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการของเสีย

จัดการขยะด้วยหลัก 3Rs
Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

การลดระดับการใช้ในปัจจุบันควบคุมปริมาณการใช้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเป็นการลดขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่

Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก)

การใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดย การนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น นำขวดน้ำไปประยุกต์เป็นแจกัน

Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบ และจัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำของเสียมาหมักทำปุ๋ยเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีภายในโรงไฟฟ้าขนอม โครงการการจัดการของเสียของโรงไฟฟ้าเคซอนโดยร่วมมือกับชุมชนนำของเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบซึ่งสามารถเพิ่มของเสียกลับมารีไซเคิล และการนำเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าไปรีไซเคิลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์หรือถมถนน เป็นต้น

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตรวจสอบแนวทางในการบริหารจัดการของเสีย ตลอดจนมีการตรวจประเมินผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงาน ภายใต้โครงการ “EGCO ECOSYSTEM” เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบของของเสีย ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีจิตอาสาพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กร ข้อที่ 5 “ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” โดยการขับเคลื่อนของพนักงานจิตอาสาจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการคัดแยกขยะ และเพิ่มปริมาณของทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สัดส่วนปริมาณขยะภายในอาคารเอ็กโก

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - มกราคม 2566

ปริมาณขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - มกราคม 2566

Kg


อัตรารีไซเคิล

คิดเป็น

%


ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

kgCo2e


แนวโน้มการจัดการของเสีย

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “EGCO ECOSYSTEM”

เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบของของเสีย ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีจิตอาสาพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กร ข้อที่ 5 "ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย"

ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565