โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รู้คุณค่าของทรัพยากรและใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เอ็กโก กรุ๊ป มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการของเสียเพื่อกำจัดอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการจัดการของเสีย

เป้าหมายปี 2564

ลดสัดส่วนการกำจัดของเสียด้วยวิธีการกำจัดโดยตรง (Waste directed to disposal) เช่น การฝังกลบ และการเผา ให้น้อยกว่า 10% ของของเสียไม่อันตราย (รวมขี้เถ้า) ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานปี 2564

สัดส่วนการกำจัดของเสียด้วยวิธีการการกำจัดโดยตรง (Waste directed to disposal) เช่น การฝังกลบ และการเผา คิดเป็น 7.42% ของของเสียไม่อันตราย (รวมขี้เถ้า) ทั้งหมด

เอ็กโก กรุ๊ป บริหารจัดการของเสียด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) นำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และนำไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการดำเนินงานขององค์กรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยก การรวบรวม การขนส่ง การกำจัด รวมถึงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของเสียผ่านระบบรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการของเสีย

จัดการขยะด้วยหลัก 3Rs
Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

การลดระดับการใช้ในปัจจุบันควบคุมปริมาณการใช้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเป็นการลดขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษ ทิชชู่

Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก)

การใช้ซ้ํา เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดย การนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ํา ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ําได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น นําขวดน้ําไปประยุกต์ เป็นแจกัน

Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบ และจัดทำโครงการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำของเสียมาหมักทำปุ๋ยเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีภายในโรงไฟฟ้าขนอม โครงการการจัดการของเสียของโรงไฟฟ้าเคซอนโดยร่วมมือกับชุมชนนำของเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบซึ่งสามารถเพิ่มของเสียกลับมารีไซเคิล และการนำเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าไปรีไซเคิลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์หรือถมถนน เป็นต้น

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตรวจสอบแนวทางในการบริหารจัดการของเสีย ตลอดจนมีการตรวจประเมินผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มีการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงาน ภายใต้โครงการ “EGCO ECOSYSTEM” เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบของของเสีย ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีจิตอาสาพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กร ข้อที่ 5 “ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” โดยการขับเคลื่อนของพนักงานจิตอาสาจากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการคัดแยกขยะ และเพิ่มปริมาณของทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สัดส่วนปริมาณขยะภายในอาคารเอ็กโก

ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564

ปริมาณขยะรีไซเคิล

ม.ค. - ก.ค. รวมทั้งหมด

Kg


อัตรารีไซเคิล

คิดเป็น

%


ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

kgCo2e


โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “EGCO ECOSYSTEM”

เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบของของเสีย ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีจิตอาสาพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กร ข้อที่ 5 "ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย"

ดูโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน