คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คู่ค้าจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป โดย เอ็กโก กรุ๊ป จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจนแล้วเสร็จ