คู่ค้าสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงในระดับลึกเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหาและองค์ความรู้ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้คู่ค้าจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป โดย เอ็กโก กรุ๊ป จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจนแล้วเสร็จ

ระดับการประเมิน ประเภทของคู่ค้า วิธีการตรวจประเมิน ความถี่ในการตรวจประเมิน
การประเมินขั้นพื้นฐาน คู่ค้าสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง แบบสอบถามประเมินตนเอง เมื่อมีการเพิ่มคู่ค้าในรายการผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
การประเมินสถานประกอบการ (ตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 2) คู่ค้าปัจจุบันของ เอ็กโก กรุ๊ป รายการตรวจสอบคู่ค้า และรายงานผลการตรวจสอบคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป ทุก 1 ปี
การประเมินสถานประกอบการ (ตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3) คู่ค้าปัจจุบันของ เอ็กโก กรุ๊ป (ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง) ISO14001
ISO50001
ISO45001
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุก 3 ปี