โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของระบบนิเวศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินการของโรงไฟฟ้าทุกแห่งอย่างที่สุด

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายและการแสดงเจตจำนงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายระยะยาว
 • การดำเนินกิจการจะต้องไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss) เทียบเท่าปี 2564 ภายในปี 2573 และมุ่งมั่นลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมตลอดทั้งวงจรชีวิตของโครงการโรงไฟฟ้า

 • โรงไฟฟ้าที่ประกอบกิจการอยู่แล้วที่อยู่ใกล้กับประเภทพื้นที่ที่เป็นเขตป้องกันขององค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage areas) ตามที่ UNESCO ประกาศ จะส่งมอบผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

 • ไม่ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ใกล้ (avoid operational activities in close proximity to) กับประเภทพื้นที่ที่เป็นเขตป้องกันขององค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage areas) ตามที่ UNESCO ประกาศตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

 • หลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าทั้งหมด (No Gross Deforestation) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ และมุ่งดำเนินธุรกิจโดยปราศจากผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ (Net Zero Deforestation) ผ่านการฟื้นฟูหรือชดเชยการสูญเสียป่าไหม้ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่เคยเป็นจากการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน

เป้าหมายปี 2565
 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 มีการกำหนดเป้าหมาย Net Gain จากการดำเนินงานในระดับโครงการด้านการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss) จากการดำเนินงานตามมาตรการ และแผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

 • โรงไฟฟ้าที่มีแผนฟื้นฟูหรือชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้าง สามารถดำเนินการฟื้นฟูหรือชดเชยได้ร้อยละ 100 ตามสัดส่วนและระยะเวลาที่กำหนด

 • ดำเนินโครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอมต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสัตว์ ประมาณขนาดประชากร สถานภาพด้านการอนุรักษ์ และคุณค่าเชิงนิเวศวิทยา โดยครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิตในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 CITES IUCN Red Data Book (2015) สัตว์ป่าที่มีเฉพาะถิ่น และสัตว์ชนิดที่ไม่เคยมีรายงานการพบมาก่อน

 • เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมของเครือข่าย Thailand Biodiversity Network Alliance (B-DNA) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับโรงไฟฟ้าในเอ็กโก กรุ๊ป โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าขนอมเป็นแห่งแรก

 • ทบทวนและปรับปรุงคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Statement of Commitments) พร้อมทั้ง กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินงานปี 2565
 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss) จากการดำเนินงานตามมาตรการ และแผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

 • โรงไฟฟ้าที่มีแผนฟื้นฟูหรือชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้าง สามารถดำเนินการฟื้นฟูหรือชดเชยได้ร้อยละ 100 ตามสัดส่วนและระยะเวลาที่กำหนด

 • ดำเนินการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอม ครอบคลุม การสำรวจสิ่งมีชีวิตประเภท นก แมลง สัตว์หน้าดิน สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • บุคลากรของ เอ็กโก กรุ๊ป และทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโรงไฟฟ้าขนอมที่ทำหน้าที่ติดตามและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ตัวแทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเผยแพร่ความรู้ของ Thailand Biodiversity Network Alliance (B-DNA) รวม 4 ครั้ง

 • ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง Biodiversity Commitment โดยเพิ่มเติมการกำหนดเป้าหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง ระบุเป็นส่วนหนึ่งในแนวปฏิบัติที่บรรจุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social management System)

 • โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วก่อนการกำหนดเป้าหมาย มีการดำเนินงานด้านการรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าตามมาตรการ EIA ระยะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ โรงไฟฟ้าขนอม ใน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการสำรวจสายพันธุ์และนับจำนวนต้นไม้ต่อเนื่องจากปี 2563 สามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวม 371.938 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่ดำเนินการขององค์กร จึงประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการใหม่

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

[GRI 304-1 (2016), 304-2 (2016), 304-3 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและสังคม (Environmental and Social Management System) ตั้งแต่ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการ

[GRI 304-3 (2016)]

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าได้รับการปกป้องและดูแลอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • เจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 • รายงานความคืบหน้าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 • คู่มือจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565