เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่ม และรับผิดชอบในพันธกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำขึ้น

ซึ่งรวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corruption and Bribery) การป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน (Confidentiality of Information) การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Data Protection and Cyber Security) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Protection of Intellectual Property) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน (Conflicts of Interest and Related Transactions) การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Antitrust/Anti-competitive Practices) การป้องกันการฟอกเงิน (Money-laundering and/or Insider Trading/Dealing) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) การรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health and Safety) และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) และการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบ และนโยบายที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การทำธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล สอดคล้องตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสากล 

ในการนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงในการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย เอ็กโก กรุ๊ป ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะจัดทำการตรวจประเมินจรรยาบรรณธุรกิจโดยหน่วยงานอิสระภายนอกทุก 3 ปี โดยในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป จ้างหน่วยงานอิสระภายนอกเพื่อประเมินความสอดคล้องของจรรยาบรรณธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีตามกฎระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีตามจรรยาบรรณทางธุรกิจปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ปี 2017 (ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2017) หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD ปี 2015 (OECD Principles of Corporate Governance 2015) นอกจากนี้ หน่วยงานอิสระภายนอกยังตรวจสอบการปฏิบัติของเอ็กโก เพื่อให้มั่นใจว่าได้บุคลากรของเอ็กโกปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บุคลากรในกลุ่มเอ็กโก และผู้มีส่วนได้เสีย