เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่ม และรับผิดชอบในพันธกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำขึ้น

ซึ่งรวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corruption and Bribery) การป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การป้องกันทรัพย์สินขององค์กร (Confidentiality of Information) การป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) การป้องกันการแข่งขันทางการค้า (Antitrust/Anti-competitive Practices) การป้องกันการฟอกเงิน (Money-laundering and/or Insider Trading/Dealing) การรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Environment, Health and Safety) และการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบ และนโยบายที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การทำธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล สอดคล้องตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสากล

ในการนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงในการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย เอ็กโก กรุ๊ป ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม