คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต คืออะไร คาร์บอนเครดิต คือ หน่วยเทียบเท่าของการลดการปลดปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจก โดย 1 หน่วยคาร์บอนเครดิตเทียบเท่ากับปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน ซึ่งจะมีกลไกและการคำนวณคิดเปรียบเทียบให้แปลงเป็นหน่วยเทียบเท่า ซึ่งหน่วยที่ว่านี้สามารถซื้อ ขายได้เป็นเงิน

เอ็กโก กรุ๊ป ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น และคำนวณปริมาณการลดก๊าซได้อย่างชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้โครงการโรงไฟฟ้าที่มีส่วนลดก๊าซเรือนกระจกเข้าจดทะเบียนคาร์บอนเครดิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

การดักจับคาร์บอน

เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในเครือ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยพันธกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้มีการติดตามผลรวมของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้รอบบริเวณโรงไฟฟ้าและชุมชนที่ เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง