คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต คือ หน่วยเทียบเท่าของการลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจก โดย 1 หน่วยคาร์บอนเครดิตเทียบเท่ากับปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน ซึ่งสามารถซื้อ-ขายได้

เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถคำนวณเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้โครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้เข้าจดทะเบียนคาร์บอนเครดิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดักจับคาร์บอน

เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในเครือ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยพันธกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้มีการติดตามผลรวมของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้รอบบริเวณโรงไฟฟ้าและชุมชนที่ เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งเน้นในพัฒนาแผนงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลายแห่งในการศึกษาและแสวงหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) ที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกมาใช้ประโยชน์ในโรงไฟฟ้าในเครือ

  • มูลนิธิไทยรักษ์ป่า