เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้

การสื่อสารและประกาศความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนเชิงนโยบาย

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน

บูรณาการผลการประเมินกับการบริหารภายในองค์กร

การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา และกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน