เอ็กโก กรุ๊ป จัดทำขั้นตอนการลงทุนสีเขียวเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของโครงการที่บริษัทลงทุน โดยเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความสอดคล้องตามกฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบหรือลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการคัดเลือกหรือพัฒนาโครงการ

ดาวน์โหลด