เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการจัดการสัดส่วนการลงทุน (Resilient Portfolio) โดยเน้นการขยายสัดส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และลดสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคาร์บอนสูง

ทิศทางการลงทุน

เพื่อเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป แสวงหาโอกาสใหม่ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจด้าน Smart Energy Solution เพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางการแสวงหาโอกาสในการลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป

ธุรกิจเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

กลุ่มธุรกิจและการลงทุน:

 • ธุรกิจท่อลำเลียงและการขนส่งน้ำมัน
 • นิคมอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ครบวงจร
 • ธุรกิจก๊าซและการแปรรูปของเหลว
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว

ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค

 • เน้นการลงทุนในด้านเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวและกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
 • แสวงหาบทบาทและโอกาสโดยมุ่งเน้นการลงทุนกับตลาดในประเทศและต่างประเทศที่มีการลงทุนอยู่ก่อน
 • ติดตามและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ถือหุ้น และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
 • ริเริ่มการลงทุนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตลาดและธุรกิจ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล


โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยมุมมองการสร้างสมดุลของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ

 • เสริมสร้างเครือข่ายและมุ่งเน้นความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักในปัจจุบันเพื่อความพร้อมในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ
 • พิจารณาประเทศที่มีโอกาสในการลงทุน มีกำลังการผลิต และแนวโน้มความต้องการพลังงานที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการให้ความสำคัญในประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ทั้งในโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ ลม และความร้อนใต้พิภพ
 • สร้างความสมดุลของแผนการลงทุน (Investment Portfolio) ให้มีแหล่งเชื้อเพลิงที่หลากหลาย เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ธุรกิจนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ

กลุ่มธุรกิจและการลงทุน:

 • ผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียน
 • ธุรกิจการจัดเก็บพลังงานและการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
 • ธุรกิจส่วนประกอบไมโครกริด
 • ธุรกิจระบบการจัดการพลังงาน

แสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในธุรกิจ Smart Energy Solution

 • พิจารณาความเป็นไปได้ของการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตและโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) และธุรกิจที่มีการเติบโตสูง (New S-curve)
 • แสวงหาโอกาสในการก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม
 • แสวงหาแนวทางและรูปแบบในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม ตามความเป็นไปได้ของตลาด รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้