โอกาสและความท้าทาย

ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศักยภาพของพนักงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 พนักงานเริ่มให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูดในการทำงาน ขณะเดียวกันธุรกิจภาคพลังงานและสาธารณูปโภคกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์กรในภาคพลังงานจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของพนักงานเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงานในองค์กร โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่เพียบพร้อมทั้งความสามารถและมีทัศนคติที่สอดคล้องกับบริษัท รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานของพนักงานที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติต่อแรงงาน และการดึงดูดพนักงาน
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พนักงาน

ผู้รับเหมาและผู้รับจ้าง

สื่อมวลชน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการบุคลากร

เป้าหมายระยะยาว
 • สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จ ตามแผนที่วางไว้

 • พนักงานร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด (Succession Planning & Development) ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามแผนที่วางไว้

 • ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 56 ภายในปี 2567

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงในตำแหน่ง Junior Management ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงในตำแหน่ง Management ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิง ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

 • มีพนักงานเพศหญิงในตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 50 ภายในปี 2568

เป้าหมายปี 2566
 • สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คือ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล Success Factor ในรูปแบบ Full Module

 • สามารถคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างได้ ร้อยละ 100

 • ส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนักงาน ได้แก่ เชื้อชาติ และสัญชาติ

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงผู้พิการ เพศทางเลือก อายุ ภาษา และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ

ผลการดำเนินงานปี 2566
 • ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายในโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สำหรับระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูงนั้น จะเริ่มดำเนินการเมื่อพนักงานมีความเข้าใจและความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

 • สามารถคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างได้ ร้อยละ 100

 • นโยบายการจ้างงานครอบคลุมกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” การคัดเลือกพนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยพิจารณาได้จากข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2566

เป้าหมายและหลักการความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management - HRM) แบบบูรณาการมาใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เอ็กโก กรุ๊ป มีกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”

อ่านเพิ่มเติม
การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

[GRI 405-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ)

อ่านเพิ่มเติม
การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

[GRI 404-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป ดูแลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับต่อการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร

เอ็กโก กรุ๊ป สำรวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำผลการสำรวจนี้มาพิจารณาปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

[GRI 401-2 (2016), 404-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่านอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว การบริหารคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในที่ทำงาน จึงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างกรอบการร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • ถ้อยแถลงเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร
 • การฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนในองค์กรของ EGCO ประจำปี 2566
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงาน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2567

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน: ด้านทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุง ณ เดือนเมษายน ปี 2567

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2566