โอกาสและความท้าทาย

พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนเจตนารมณ์ต่าง ๆ ขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความชำนาญในบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตของ เอ็กโก กรุ๊ป ด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการบริหารจัดการบุคลากร

เป้าหมายระยะยาว
 • สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จ ตามแผนที่วางไว้

 • พนักงานร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด (Succession Planning & Development) ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามแผนที่วางไว้

 • ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ภายในปี 2567

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงในตำแหน่ง Junior Management ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงในตำแหน่ง Management ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิงที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

 • เพิ่มจำนวนพนักงานเพศหญิง ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

 • มีพนักงานเพศหญิงในตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 50 ภายในปี 2568

เป้าหมายปี 2564
 • สามารถปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ 4 ระบบ คือ ระบบการประเมินผล การปฏิบัติงาน (Performance Management System) ระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Talent Management Implementation) โครงสร้าง ค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) และการปรับปรุงโมเดลขีดความสามารถของบุคลากร (Competency Model Redesign)

 • สามารถคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างได้ ร้อยละ 100

 • ส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนักงาน ได้แก่ เชื้อชาติ และสัญชาติ

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงผู้พิการ เพศทางเลือก อายุ ภาษา และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ

ผลการดำเนินงานปี 2564
 • ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายในโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สำหรับระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูงนั้น จะเริ่มดำเนินการในเมื่อพนักงานมีความเข้าใจและพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

 • สามารถคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างได้ ร้อยละ 100

 • นโยบายการจ้างงานครอบคลุมกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” การคัดเลือกพนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยพิจารณาได้จากข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2564

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management - HRM) แบบบูรณาการมาปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เอ็กโก กรุ๊ป มีกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”

อ่านเพิ่มเติม
การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ)

อ่านเพิ่มเติม
การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

[GRI 404-2]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการดูแลและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับต่อการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร

เอ็กโก กรุ๊ป มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำผลจากการสำรวจนี้มาพิจารณาปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

[GRI 401-2]

เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่านอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว การบริหารคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในที่ทำงานจึงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างกรอบการร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • ถ้อยแถลงเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กร
 • เอกสารประกอบการอบรมด้านความยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ป หัวข้อการไม่เลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด
 • ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน