โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีถึงความสำคัญและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความตั้งใจที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคต หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และการก่อตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศมานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของทิศทางพลังงานโลกในปัจจุบันและประเทศไทยได้ประกาศในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 นั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้ปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[TCFD]

เป้าหมายระยะยาว
 • บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593

 • ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573

 • เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573

เป้าหมายปี 2564
 • เพิ่มกำลังการผลิตจากไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 125 เมกะวัตต์

 • ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 1% เมื่อเทียบกับการดำเนินงานปกติจากปีฐานปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2564
 • ลงทุนทางอ้อม 17.46% ในบริษัท Apex ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

 • ลงทุน 28% ในโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น “ลินเดน โคเจน” ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 972 เมกะวัตต์

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 • สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 19%

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”

อ่านเพิ่มเติม
ทิศทางการลงทุน

เพื่อเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป แสวงหาโอกาสใหม่ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเงิน

เอ็กโก กรุ๊ป วางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการให้ความสำคัญกับต้นทุนทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

อ่านเพิ่มเติม
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพภายในกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

เอ็กโก กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและสร้างกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อ่านเพิ่มเติม
กรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

[TCFD]

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจ โดยอ้างอิงรูปแบบการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

อ่านเพิ่มเติม
คาร์บอนเครดิตและการดักจับคาร์บอน

เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในเครือ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยพันธกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ เอ็กโก กรุ๊ป
 • การบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศของเอ็กโก กรุ๊ป (ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์)
 • การวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
 • โอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • แผนการปรับตัวต่อความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศของ เอ็กโก กรุ๊ป
 • การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ เอ็กโก กรุ๊ป
 • การรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน