โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีถึงความสำคัญและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เอ็กโก กรุ๊ป ได้แสวงหาแนวทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคต หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักดีว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และการก่อตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศมานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของทิศทางพลังงานโลกในปัจจุบัน และประเทศไทยได้ประกาศในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608 นั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้ปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

นักลงทุน

ชุมชน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[TCFD]

เป้าหมายระยะยาว
  • ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

  • บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2583

  • ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573

  • เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ภายในปี 2573

เป้าหมายปี 2565
  • เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 1.08% ของพลังงานทั้งหมดของ เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโกอยู่ระหว่างการขอรับรองเป้าหมายจาก SBTi ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวเพื่อทำให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1, 2 และ 3

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard
ผลการดำเนินงานปี 2565
  • ปริมาณการปล่อยคาร์บอน (Scope 1 และ Scope 2) 6,190,065 (ไม่รวมการปล่อยคาร์บอนจากชีวมวล) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

  • การปล่อยคาร์บอนต่อกำลังการผลิต (Carbon Intensity) 0.46 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

  • สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของเอ็กโก กรุ๊ป 18.04%

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดให้กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการสัดส่วนการลงทุน

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการจัดการสัดส่วนการลงทุน (Resilient Portfolio) โดยเน้นการขยายสัดส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และลดสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคาร์บอนสูง

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจนวัตกรรม

เอ็กโก กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและสร้างกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินโครงการต่าง ๆ

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและโอกาศที่เกี่ยวกับสภาพภูมีอากาศ

อ่านเพิ่มเติม
กรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

[TCFD]

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจ โดยอ้างอิงรูปแบบการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

อ่านเพิ่มเติม
คาร์บอนเครดิตและการดักจับคาร์บอน

เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในเครือ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยพันธกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

  • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
  • การรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565