เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเงิน

เอ็กโก กรุ๊ป วางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับต้นทุนทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ (secure funding with competitive cost) พร้อมกับกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้องค์กรน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับที่ดีจากนักลงทุน รวมทั้งศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรในอนาคต

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพภายในกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการบริหารจัดการโครงการระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด บริหารจัดการโรงไฟฟ้าและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งช่วยลดการปล่อยคาร์บอน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังทำการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำคู่มือสำหรับการนำกลไกราคาคาร์บอน (Internal Carbon Pricing) เพื่อประยุกต์ใช้ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป