เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้จิตสำนึกงอกงามและนำไปสู่การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในที่สุด

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการมีส่วนร่วมปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ตลอดจน พื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมกันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีแผนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งมีการเพิ่มการระบุตัวชี้วัดรายประเด็นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • โครงการสำคัญ

  ชุมชน

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ครอบคลุม 6 ด้านหลักตามกรอบที่กำหนด ดังนี้

  • การจ้างงานท้องถิ่น
  • การส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
  • การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
  • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
  • การพัฒนาสาธารณูปโภค ส่งเสริม การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อื่น ๆ
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  สังคม

  • โครงการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมจิตอาสาตาม Core Value ขององค์กร “EGCO Ecosystem”
  • โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้องเปิด “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” โดยส่งเสริมครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีทักษะในการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้า ขนอม
  • ศูนย์เรียนรู้ GreeNEDucation (พลังงานแสงอาทิตย์)
  • กิจกรรมพิเศษและการเผยแพร่สื่อความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้า (งดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19)

  สิ่งแวดล้อม

  • โครงการข้อมูลฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโรงไฟฟ้าขนอม (ต่อเนื่องจากปี 2563)
  • โครงการปกป้องประชากรสัตว์และรักษา/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงไฟฟ้า
  • โครงการปกป้องและฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางทะเล
  • โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์
  • โครงการติดตามประชากรนกและค้างคาวในโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม ประเทศออสเตรเลีย
  • โครงการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดขยะในทะเล
  • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 • ตัวชี้วัดทางธุรกิจ

  ชุมชน

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • จำนวนข้อร้องเรียน
  • คะแนนความพึงพอใจ/การยอมรับ
  • จำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
  • ความถี่ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

  สังคม

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • คะแนนความพึงพอใจ - ร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อเอ็กโก กรุ๊ป/ รางวัล/การรับรองมาตรฐาน

  สิ่งแวดล้อม

  • ร้อยละของโรงไฟฟ้าที่มีแผนการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ
  • ร้อยละของโครงการที่มีการประเมิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อเอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ การรับรองมาตรฐาน
 • ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ชุมชน

  • ร้อยละของการจ้างงานท้องถิ่น
  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
  • ส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
  • ความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อเดือน

  สังคม

  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (นักเรียน โรงเรียน)
  • ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  สิ่งแวดล้อม

  • จำนวนสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์
  • จำนวนต้นไม้ที่นับและจัดเก็บข้อมูล ของพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้จากพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • ร้อยละของสัตว์น้ำที่ได้รับการปล่อยคืน สู่ธรรมชาติ/ได้รับการช่วยเหลือ
  • จำนวนต้นโกงกางและร้อยละของต้นไม้ ที่รอดชีวิต
  • จำนวนประชากรนกและค้างคาว (โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม)
  • พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู (โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า)