เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้จิตสำนึกงอกงามและนำไปสู่การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในที่สุด

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ตลอดจนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมกันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีแผนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งมีการเพิ่มการระบุตัวชี้วัดรายประเด็นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • โครงการสำคัญ

  ชุมชน

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ครอบคลุม 6 ด้านหลักตามกรอบที่กำหนด ดังนี้

  • การจ้างงานท้องถิ่น
  • การส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
  • การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
  • การส่งเสริมสุขภาพและ ความปลอดภัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
  • การพัฒนาสาธารณูปโภค ส่งเสริม การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อื่น ๆ
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  สังคม

  • โครงการ นิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Discovery Journey: Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ”
  • โครงการ EGCO Ecosystem ขยายผลการดำเนินโครงการไปยังโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป และเข้าร่วมกับเครือข่าย TBCSD และ AIS ในโครงการ E-Waste Hub

  สิ่งแวดล้อม

  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ปี เพื่อ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน” ระหว่างลนิธิไทยรักษ์ป่าและกรมป่าไม้
  • โครงการเกมออนไลน์ “EGCO Forest Camp” พิชิตภารกิจสำรวจป่าต้นน้ำ
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม” ระหว่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  • เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพปี 2023 (International Conference on Biodiversity 2023: IBD 2023) ภายใต้หัวข้อ “EGCO Group บนเส้นทางของความยั่งยืน สู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”
  • โครงการสำรวจต้นไม้เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าขนอม
  • โครงการติดตามประชากรนกและค้างคาวในโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์มประเทศออสเตรเลีย
  • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
  • โครงการปลูกป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
  • โครงการโรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับศูนย์วิจัย ทำกิจกรรมปล่อยปูม้าลงทะเล
  • โครงการโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์มเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า
  • โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยโรงไฟฟ้าขนอม
 • ตัวชี้วัดทางธุรกิจ

  ชุมชน

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • จำนวนข้อร้องเรียน
  • คะแนนความพึงพอใจ/การยอมรับ
  • จำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
  • ความถี่ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

  สังคม

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • คะแนนความพึงพอใจ - ร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/ รางวัล/การรับรองมาตรฐาน

  สิ่งแวดล้อม

  • ร้อยละของโรงไฟฟ้าที่มีแผนการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ร้อยละของโครงการที่มีการประเมิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ การรับรองมาตรฐาน
 • ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ชุมชน

  • ร้อยละของการจ้างงานท้องถิ่น
  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
  • ส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
  • ความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อเดือน

  สังคม

  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (นักเรียน โรงเรียน)
  • ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  สิ่งแวดล้อม

  • จำนวนต้นไม้ที่นับและจัดเก็บข้อมูล ของพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้จากพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • จำนวนประชากรนกและค้างคาว (โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม)
  • พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู (โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า)
  • จำนวนต้นโกงกางและต้นไม้ป่าที่ปลูก (โรงไฟฟ้าเคซอน)