เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้จิตสำนึกงอกงามและนำไปสู่การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในที่สุด

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ตลอดจนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า พร้อมกันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังจัดให้มีแผนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งมีการเพิ่มการระบุตัวชี้วัดรายประเด็นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • โครงการสำคัญ

  ชุมชน

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ครอบคลุม 6 ด้านหลักตามกรอบที่กำหนด ดังนี้

  • การจ้างงานท้องถิ่น
  • การส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
  • การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
  • การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด - 19
  • การพัฒนาสาธารณูปโภค ส่งเสริม การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อื่น ๆ
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  สังคม

  • โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2): ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน”
  • โครงการหลักสูตร “ครูพลังงาน” หลักสูตรออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนการสอนดิจิทัล โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  • โครงการสัปดาห์วิทยศาสตร์ประจำปี 2565 โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม “Energy Transformation For Life”
  • มีส่วนร่วมในโครงการ “Envi Mission: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”
  • กิจกรรมพิเศษและการเผยแพร่สื่อความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • โครงการเปิดบ้านโรงไฟฟ้า

  สิ่งแวดล้อม

  • โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าพัฒนา
  • โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอม (ต่อเนื่องจากปี 2563)
  • โครงการสำรวจต้นไม้เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าขนอม
  • โครงการติดตามประชากรนกและค้างคาวในโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์มประเทศออสเตรเลีย
  • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
  • โครงการปลูกป่า ต้นโกงกางและต้นไม้ป่า (ต่อเนื่องจากปี 2560-2561)โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์
 • ตัวชี้วัดทางธุรกิจ

  ชุมชน

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • จำนวนข้อร้องเรียน
  • คะแนนความพึงพอใจ/การยอมรับ
  • จำนวนโครงการพัฒนาชุมชน
  • ความถี่ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

  สังคม

  • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • คะแนนความพึงพอใจ - ร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/ รางวัล/การรับรองมาตรฐาน

  สิ่งแวดล้อม

  • ร้อยละของโรงไฟฟ้าที่มีแผนการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ร้อยละของโครงการที่มีการประเมิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม
  • มูลค่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อ เอ็กโก กรุ๊ป/รางวัล/ การรับรองมาตรฐาน
 • ตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ชุมชน

  • ร้อยละของการจ้างงานท้องถิ่น
  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
  • ส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • เงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
  • ความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อเดือน

  สังคม

  • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (นักเรียน โรงเรียน)
  • ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ร้อยละของปริมาณขยะที่คัดแยกได้
  • ปริมาณการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  สิ่งแวดล้อม

  • จำนวนสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในโรงไฟฟ้าขนอม
  • จำนวนต้นไม้ที่นับและจัดเก็บข้อมูล ของพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้จากพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าขนอม
  • จำนวนประชากรนกและค้างคาว (โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม)
  • พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู (โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า)
  • จำนวนต้นโกงกางและต้นไม้ป่าที่ปลูก (โรงไฟฟ้าเคซอน)