[GRI 2-14 (2021), 3-1 (2021), 3-2 (2021), 3-3 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าว จะถูกนำมาประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป และใช้เป็นกรอบการรายงานในรายงานประจำปี

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

EGCO Group is currently in the process of improving its materiality assessment accordingly to the Global Reporting Initiative 2021 (GRI Standards 2021).

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน