[GRI 2-1 (2021), 2-2 (2021), 2-3 (2021), GRI 2-14 (2021), 3-1 (2021), 3-2 (2021), 3-3 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าว จะถูกนำมาประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป และใช้เป็นกรอบการรายงานในรายงานประจำปี

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2566 เอ็กโก กรุ๊ป มีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจำนวน 15 ประเด็น โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนยังคงเดิมจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของประเด็นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ เอ็กโก กรุ๊ป ในปี 2566 มีรายละเอียดความสำคัญ ดังนี้

คำนิยาม
“การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน” มุ่งเน้นไปที่การระบุโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตไฟฟ้าที่มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ การดึงดูดความสนใจทางการเงินและการลงทุนทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนอย่างยั่งยืน โมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น และความร่วมมือระหว่างบริษัทและนักลงทุน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

โอกาสที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจใหม่

การเติบโตที่ช้ากว่าบริษัทคู่แข่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่ต่ำส่งผลให้รายได้และค่าตอบแทนพนักงานลดลง

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • Suppliers & Business Partners
 • นักลงทุน
 • ผู้รับเหมา
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 201: Economic Performance (2016): 201-1

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศและโอกาสทางการตลาด

One Report: โอกาสในการแข่งขัน

คำนิยาม
ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระตุ้นให้รัฐบาลตอบสนองในการกำหนดเป้าหมายสภาภูมิอากาศ หรือบังคับกฎระเบียบ โดยองค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ความเป็นกลางของคาร์บอน และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับนานาชาติ เพิ่มความยืดหยุ่นทางธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

เพิ่มโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นและเพิ่มรายได้

ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • สังคม
 • ผู้รับเหมา
 • สื่อมวลชน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 305: Emission (2016): 305-1*, 305-2*, 305-3*, 305-7*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีอุปทานที่มั่นคง ปลอดภัย และเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันคือเสถียรภาพ ความต่อเนื่อง และการป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การผลิตที่เป็นเลิศส่งผลให้มีความมั่นคงในการทำงานและค่าตอบแทนพนักงานที่มากขึ้น

ความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าให้ลูกค้าที่ลดลงส่งผลให้ความมั่นคงในการทำงานลดลงสำหรับพนักงาน

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2: General Disclosures (2021)

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

การประเมินผลกระทบด้านการผลิตไฟฟ้า

One Report: เสถียรภาพและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

คำนิยาม
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็คือการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการบูรณาการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เช่น การเงิน สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ เพื่อประกอบกระบวนการตัดสินใจ และเพิ่มความมั่นใจในการสร้างมูลค่าในระยะยาว ตลอดจนดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความไว้วางใจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ รับรู้ถึงการบริหารความเสี่ยง

การหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากไม่สามารถบริหารความเสี่ยงและวิกฤติได้

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2: General Disclosures (2021)

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
การพัฒนาด้านบุคลากร เอื้อต่อการเติบโตของพนักงาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนกำหนดทิศทางขององค์กร การจัดหาสวัสดิการ การส่งเสริมความหลากหลาย และสนับสนุนความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการยอมรับและการไม่เลือกปฏิบัติ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การพัฒนาให้ขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความผูกพัน ความพึงพอใจ และการรักษาพนักงานในบริษัทสูงขึ้น

กำลังใจในการทำงานลดลงและไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • พนักงาน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 404: Training and Education 2016: 404-1

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016: 405-2*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมบุคลากรของเรา

One Report: Human Capital (ทรัพยากรบุคคล)

คำนิยาม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงาน และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนแนวโน้มด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

เพิ่มความเชื่อถือในการผลิตและลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้กับพนักงาน

ลดความสามารถในการแข่งขันและความล้มเหลวในการเพิ่มทักษะของพนักงานให้ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • พนักงาน
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • เจ้าหนี้
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2: General Disclosures (2021)

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

คำนิยาม
การจัดการของเสียอย่างเหมาะสมทำให้แน่ใจได้ว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นการลด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล ในขณะที่เศรษฐกิจหมุนเวียนมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินผ่านการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพิ่มชื่อเสียงในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

สร้างมลภาวะของเสียมากเกินกว่าที่จำกัดและส่งผลกระทบไปยังชุมชนในพื้นที่

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน

-

ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ชุมชน
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • สังคม
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 306: Waste (2020):306-3*, 306-4*, 306-5*

GRI 306 Effluents and Waste (2016):306-3*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
องค์กรเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาผ่านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและผลิตภาพที่ปลอดภัย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและนำไปสู่ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นในองค์กร

การไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนำไปสู่อุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตในที่ทำงาน

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018): 403-9*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
การจัดการพลังงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรตลอดจนกระบวนการในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับความมั่นคงทางด้านพลังงานงาน และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 302: Energy (2016):302-1*, 302-3*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ การบริหารจัดการพลังงาน

คำนิยาม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีทำให้ได้รับความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยปรับแนวปฏิบัติทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนสียผ่านนโยบายที่ครอบคลุม เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำไปสู่การสื่อสารที่โปร่งใสและเพิ่มความน่าเชื่อถือกับชื่อเสียงในสังคม

การไม่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจส่งผลให้มีการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • สังคม
 • ผู้รับเหมา
 • สื่อมวลชน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2: General Disclosures (2021)

GRI 205: Anti-corruption (2016):205-2, 205-3

GRI 206: Anti-competitive behaviour (2016): 206-1

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ

คำนิยาม
การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนท้องถิ่นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งเสริมความไว้วางใจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนทั้งความสำเร็จขององค์กรและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อดำเนินการในชุมชน

การไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมส่งผลให้เกิดความตึงเครียดกับสมาชิกในชุมชนและทำให้เกิดความขัดแย้งและอาจเกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงาน

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน
ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ผู้ถือหุ้น
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • สังคม
 • สื่อมวลชน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 413: Local Communities (2016):413-1

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

One Report: Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

คำนิยาม
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการเลือกและประเมินคู่ค้า การลดความเสี่ยง และการดำเนินการทางธุรกรรมที่เป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีการจัดซื้ออย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

คู่ค้าดำเนินงานตามความคาดหวังในการผลิตและส่งมอบทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การเลือกปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าอาจทำให้ไม่รับสินค้าหรือบริการตามที่คาดหวัง

สาเหตุของผลกระทบ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน

-

ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2-6 Activities, value chain and other business relationships (2021)*

GRI 308: Supplier Environmental Assessment (2016): 308-1

GRI 414: Supplier Social Assessment (2016):414-1, 414-2

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
องค์กรพัฒนาและดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับสหประชาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ความหลากหลาย ความเสมอภาค และแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่เป็นธรรม พร้อมกับการป้องกันผลกระทบเชิงลบในการดำเนินธุรกิจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

การรักษาความเท่าเทียมในที่ทำงานโดยไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน

-

ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • สังคม
 • ผู้รับเหมา
 • สื่อมวลชน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 2: General Disclosures (2021)

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมสิทธิมนุษยชน

คำนิยาม
การเตรียมการขององค์กรเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และ/หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการตอบสนองอย่างเหมาะสมในการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

สร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลส่งผลให้ความไว้วางใจของพนักงานและลูกค้าลดลง

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน

-

ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การจัดหาวัตถุดิบ
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
 • กิจกรรมสนับสนุน
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • ลูกค้า
 • ผู้ถือหุ้น
 • หน่วยงานราชการ
 • พนักงาน
 • เจ้าหนี้
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • นักลงทุน
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 418: Customer Privacy (2016): 418-1*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม
คำนิยาม
การจัดการน้ำและน้ำเสีย มีประสิทธิผลต่อกาบริโภคน้ำที่ปลอดภัยต่อทุกคน ปกป้องระบบนิเวศ ลดความขัดแย้งในชุมชน และให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านทางน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ และเพิ่มความเพียงพอของทรัพยากรน้ำในภาพรวม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

มีความมั่นคงทางน้ำให้กับชุมชน

การเกิดความขาดแคลนทางน้ำและมลพิษซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่

สาเหตุของผลกระทบ
 • การดำเนินงาน
 • ผลิตภัณฑ์/บริการ
 • ห่วงโซ่อุปทาน
ระดับของผลกระทบ
ระดับของผลกระทบทางการเงิน

-

ทวิสารัตถภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้า
 • กลุ่มธุรกิจเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • กลุ่มธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
ผู้มีส่วนได้เสีย
 • พนักงาน
 • ชุมชน
 • คู่ค้า & หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • สังคม
 • ผู้รับเหมา
SDGs
GRI Topic Standards

GRI 303: Water and effluents (2018): 303-3*, 303-4*, 303-5*

แนวทางและผลการดำเนินงาน: นโยบาย ความมุ่งมั่น และการติดตาม