เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าว จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป และใช้เป็นกรอบการรายงานในรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการโดยอ้างอิงแนวทางการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative ฉบับมาตรฐาน (GRI Standards) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและกำหนดขอบเขตของการรายงาน (Identification) การพิจารณาลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization) การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ (Validation) และการพัฒนารายงานในส่วนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Review) โดยมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจดำเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจุบัน และเท่าทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลงอาจที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและกำหนดขอบเขตของรายงาน (Identification)

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณาทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญครอบคลุมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นที่มีความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตลอดจนประเด็นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยง ผลกระทบต่อธุรกิจ ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสถานการณ์ความเป็นไปทั้งระดับประเทศและระดับสากลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มเทียบเคียงกับประเด็นด้านความยั่งยืนระดับโลก และบริษัทอื่น ๆ ในภาคพลังงาน และสาธารณูปโภค

ขั้นตอนการพิจารณาลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)

เอ็กโก กรุ๊ป พิจารณาลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจากองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ความสนใจหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ 2) ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ความเป็นไปทั้งระดับประเทศและสากลที่มีต่อประเด็นสำคัญที่ถูกคัดเลือก หลังจากนั้นจึงพิจารณาจากผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งคำนวณและจัดทำแผนผังสรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix) เพื่อระบุตำแหน่งความสำคัญของแต่ละประเด็น

ขั้นตอนการทวนสอบประเด็นที่สำคัญ (Validation)

เมื่อได้ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อทวนสอบถึงความถูกต้องของผลการจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน และนำเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะผู้บริหารในการพิจารณาทบทวนประเด็นฯ ตามความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงระบุความสอดคล้องของแต่ละประเด็นฯ กับตัวบ่งชี้ตามกรอบการรายงานมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative Standards) และความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตสำหรับการรายงานในแต่ละประเด็น

ขั้นตอนการพัฒนารายงานในส่วนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Review)

เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำรายงาน รวมทั้งทบทวนความสมบูรณ์ของเนื้อหาฯ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทได้ดำเนินการให้หน่วยงานอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลของข้อมูลที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงาน