เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนิยามกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากนำคุณสมบัติของกรรมการเปรียบเทียบกับ นิยามกรรมการอิสระของ เอ็กโก กรุ๊ป นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) จะมีข้อแตกต่างด้านคำนิยามกรรมการอิสระและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามนิยามกรรมการอิสระและตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

กรรมการ (รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) นิยามกรรมการอิสระของเอ็กโก กรุ๊ป นิยามกรรมการอิสระตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. นาย กุลิศ สมบัติศิริ - -
2. ดร.พสุ โลหารชุน
3. ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
4. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
5. นางวรรณิภา ภักดีบุตร
6. นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
7. นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล
8. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง - -
9. นางสาวจิราพร ศิริคำ - -
10. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี - -
11. นายโทชิโร่ คุดามะ - -
12. นายนาโอกิ ซึซึมิ - -
13. นายมาโกโตะ โนกามิ - -
14. นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ - -
15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ - -
จำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด 6 6