เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนิยามกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากนำคุณสมบัติของกรรมการเปรียบเทียบกับ นิยามกรรมการอิสระของ เอ็กโก กรุ๊ป นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) จะมีข้อแตกต่างด้านคำนิยามกรรมการอิสระและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

  • คำนิยามกรรมการอิสระและการเปรียบเทียบเกณฑ์การกำกับดูแล