เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนิยามกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หากนำคุณสมบัติของกรรมการเปรียบเทียบกับ นิยามกรรมการอิสระของ เอ็กโก กรุ๊ป นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) จะมีข้อแตกต่างด้านคำนิยามกรรมการอิสระและมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามนิยามกรรมการอิสระและตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

กรรมการ (รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) นิยามกรรมการอิสระของเอ็กโก กรุ๊ป นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ความยั่งยืนดาวโจนส์ นิยามกรรมการอิสระตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. นายกุลิศ สมบัติศิริ - -
2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
3. ดร.พสุ โลหารชุน
4. ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
5. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร
7. นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
8. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง - -
9. นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา - -
10. ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล - -
11. นายโทชิโร่ คุดามะ - -
12. นายนาโอกิ ซึซึมิ - -
13. นายชุนอิจิ ทานากะ - -
14. นายมาโกโตะ โนกามิ - -
15. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ - - -
จำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด 6 14 6