เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2566 เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เอ็กโก กรุ๊ป สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ผ่านการพัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-harassment) โดยโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปพัฒนาต่อยอดเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างศักยภาพในระดับองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน

“SDG5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง”

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่แบ่งแยกและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดกว้างและไม่มีข้อจำกัดทางด้านเพศ รวมทั้งส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ใช้ความรุนแรง (Discrimination and Harassment) ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าขององค์กร รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางในการร้องเรียนในกรณีปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือระดับผู้บริหาร สำหรับพนักงาน/ผู้บริหารหญิงอย่างเท่าเทียมกับพนักงาน/ผู้บริหารชาย รวมทั้งจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายในองค์กรผ่านทาง EGCO E-learning Platform อาทิ หลักสูตร Overcoming The Change with 4 People & Organization Practices, Innovative Leadership and Diversity Management, Workforce Diversity and Generation Management, 12 Effective and Attractive Talent Retention Practices