เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่ในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้สื่อสารเรื่องนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตลอดจนมีการแบ่งปันความรู้เพื่อส่งเสริมการไม่แบ่งแยก การไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในที่ทำงานทุกรูปแบบ (Discrimination and harassment in workplace)

เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างศักยภาพในระดับองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน

“SDG5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง”

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่แบ่งแยกและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดกว้างและไม่มีข้อจำกัดทางด้านเพศ รวมทั้งส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ใช้ความรุนแรง (Discrimination and Harassment) ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าขององค์กร รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางในการร้องเรียนในกรณีปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ภายในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีการจัดอบรมสัมมนา หรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือระดับผู้บริหาร สำหรับพนักงาน/ผู้บริหารหญิงอย่างเท่าเทียมกับพนักงาน/ผู้บริหารชาย รวมทั้งจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายในองค์กรผ่านทาง EGCO E-learning Platform อาทิ หลักสูตร Overcoming The Change with 4 People & Organization Practices, Innovative Leadership and Diversity Management, Workforce Diversity and Generation Management, 12 Effective and Attractive Talent Retention Practices