เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในที่ทำงานจึงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างกรอบการร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact: UNGC) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Conventions: ILO Conventions)

เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการดึงดูดและรักษาพนักงานและเกิดการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น พนักงานมีมุมมองเชิงรุกและประสบการณ์ที่แตกต่าง จึงทำให้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้เปรียบทางการแข่งขัน

เป้าหมายและหลักการ

ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ สัญชาติ การไม่แบ่งแยก
เป้าหมาย
  • เพิ่มจำนวนสัดส่วนบุคลากรหญิงในระดับผู้บริหารชั้นต้น ร้อยละ 50 และร้อยละ 30 สำหรับผู้บริหารทุกระดับ ตำแหน่งที่สร้างรายได้ (Revenue Generating Functions) และสัดส่วนผู้หญิง
  • บรรลุเป้าหมายร้อยละ 50 สำหรับผู้หญิงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM-related Positions) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
  • ปรับปรุงและกำหนดเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนากำลังคน และความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติในทุกระดับตำแหน่ง
  • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยไม่แบ่งแยกความพิการ เพศสภาพ LGBTQI+ อายุ ภาษา ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ
หลักการ
  • ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและวัฒนธรรมการรวมกลุ่มในองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • สร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการรวมกลุ่ม ไม่แบ่งแยกภายในองค์กร
  • เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคน
  • ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในองค์กร ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม