เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในที่ทำงาน โดยดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบการร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations Global Compact: UNGC) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Conventions: ILO Conventions) ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรอย่างรอบด้าน ตอกย้ำจุดยืนขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก การป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) รวมถึงป้องกันการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และการคุกคามในรูปแบบอื่น ๆ (Non-sexual Harassment) ได้แก่

  • การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (EGCO E-learning) ภายใต้หัวข้อ ความเท่าเทียมทางเพศ เส้นแบ่งและกรอบธรรมเนียมระหว่างชายหญิง ผ่านพอดแคสต์หัวข้อ ผู้ชายเคยใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเรื่องปกติ
  • การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (EGCO E-learning) เรื่อง Workforce Diversity Generation Management
  • การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (EGCO E-learning) เรื่อง Innovation Leadership and Diversity Management
  • การจัดทำบทเรียนออนไลน์ (EGCO E-learning) CG Cartoon Clip ตอนการปฏิบัติต่อพนักงาน
  • การจัดงาน CG Day 2022 ละครสะท้อนการรับเรื่องร้องเรียนและการเคารพสิทธิพื้นฐานอย่างเป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติ