5 เป้าหมายหลัก

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน

4 เป้าหมายสนับสนุน

การศึกษาที่มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ
ลดความเหลื่อมล้ำ
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ

เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals, SDGs) โดยกำหนดเป้าหมายหลัก และเป้าหมายสนับสนุน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว เข้ากับประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนของ เอ็กโก กรุ๊ป จะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

โอกาสในการแข่งขัน
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
-
การกำกับดูแลกิจการ
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
ความสามารถใน การผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การดูแลพนักงาน
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
-
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน