เอ็กโก กรุ๊ป และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (EGCO and Sustainability Development Goals (SDGs))

[GRI 3-2 (2021)]

5 เป้าหมายหลัก

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน

เป้าหมายสนับสนุน

เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals, SDGs) โดยกำหนดเป้าหมายหลัก และเป้าหมายสนับสนุน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว เข้ากับประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนของ เอ็กโก กรุ๊ป จะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics)

โอกาสในการแข่งขัน (Market Opportunities)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
เสถียรภาพและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Generating Capability)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดูแลพนักงาน (Human Capital Development, Labor Practice & Talent Attraction)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health and Safety)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) (Climate Change & GHG Emission)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและการบริหารจัดการนวัตกรรม (Digital Transformation & Innovation Management)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
-
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Data Security & Privacy)
เป้าหมายหลัก
-
เป้าหมายสนับสนุน
การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย (Water & Wastewater Management)
เป้าหมายหลัก
-
เป้าหมายสนับสนุน
การบริหารจัดการของเสียและของเสียอันตราย (Waste & Hazardous Waste Management)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Corporate Citizenship)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน
สิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights & Due Diligence)
เป้าหมายหลัก
เป้าหมายสนับสนุน