เอ็กโก กรุ๊ป มีการดูแลและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับต่อการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดย เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปีตามผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ผลการประเมินจากการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมภายในจะมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะความสามารถของพนักงานและลักษณะงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวขององค์กร และการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพหรือการดำเนินงานอีกด้วย

เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการอบรม 1 รายละเอียดการอบรม 2
ชื่อหลักสูตรการอบรม The Right People Management ESCO – Certificate of ASME S Stamp & R Stamp
ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม 65.32% (81 คน) 100% (16 คน)
รายละเอียดวัตถุประสงค์/ โอกาสทางธุรกิจจากการอบรม
  1. เพื่อให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารคน และบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรโดยรวม ภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน
  2. เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบนพื้นฐานของสมรรถนะด้านผู้นำในการผลักดันผลงานของทีม รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยแนวทางการบริหารคนแต่ละกลุ่มตามความสามารถในมิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential)
  3. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการเพิ่มความสามารถและแรงจูงใจ ที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร
  1. เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ารับงานซ่อมและปรับปรุง Boiler ในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีข้อกำหนดให้ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “R Stamp”
  2. เพื่อให้เอสโกได้รับการรับรองมาตฐาน
    1. การผลิตหม้อน้ำ “S Stamp” จากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME)
    2. งานซ่อมและปรับปรุงหม้อน้ำ และ ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessels) “R Stamp” จาก The National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors (NBBI)
  3. เพื่อให้เอสโกสามารถเข้ารับงาน และดำเนินงานในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีข้อกำหนดมาตรฐาน ASME “S Stamp” และ NBBI “R Stamp” ตามลำดับ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ คะแนนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 44% ในปี 2562 เป็น 56% ในปี 2564 เอสโกสามารถเข้าประมูลงานกับโรงไฟฟ้าหรือโรงงานที่มีข้อกำหนด (Requirement) ให้ผู้เสนองานต้องได้รับการรับรองมาตราฐาน ASME “S” Stamp และ NBBI “R” Stamp ดังนั้น หากเอสโกไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการทำรายได้ ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นประมาณการมูลค่างาน

หมายเหตุ:
[1] โครงการที่ 1: ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ คำนวณจากฐานของพนักงานที่เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และสอดคล้องกับตำแหน่งงาน หรือขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ พนักงานจำนวน 124 คน
[2] โครงการที่ 2: ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ คำนวณจากฐานของพนักงานที่เข้าเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และสอดคล้องกับทักษะเฉพาะในการทำงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของ ESCO จำนวน 16 คน