[GRI 404-2 (2016)]

เอ็กโก กรุ๊ป ดูแลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับต่อการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดย เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปีตามผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ผลการประเมินจากการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมภายในจะมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะความสามารถของพนักงานและลักษณะงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวขององค์กร และการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพอีกด้วย

เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง