โอกาสและความท้าทาย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นว่าบริษัทใส่ใจต่อการดำเนินธุรกิจที่นอกเหนือจากการแสวงหากำไร เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีพันธกิจที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเพื่อให้โรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน เติบโตไปพร้อมกัน เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับเยาวชน โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน: การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ชุมชน

สังคม

ผู้รับเหมาและผู้รับจ้าง

สื่อมวลชน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

เป้าหมายระยะยาว 2570
 • ร้อยละ 100 ของ โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป รักษาเป้าหมายจำนวนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

 • ร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป รักษาเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ

 • ร้อยละ 100 ของโครงการ CSR ระดับชุมชนและสังคม มีการประเมิน social impact

เป้าหมายปี 2566
 • การดำเนินงานในระดับของชุมชน

  โรงงานไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ทบทวนและปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านการระบุและจัดลำดับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ปีละ 1 ครั้ง ตาม EGCO Group CSR Guideline

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินความพึงพอใจ

 • โรงงานไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 มีการจัดประชุมไตรภาคี และมีส่วนร่วมกับชุมชนแบบต่างๆ

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ในประเทศ ร้อยละ 100 จัดกิจกกรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าได้ตามแผนงาน *ไม่นับรวมช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของ เอ็กโก กรุ๊ป

  สัดส่วนการจ้างงานรับจ้าง รับเหมา และจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ร้อยละ 100 ของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตามกลยุทธ์ CSR ขององค์กรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • จำนวนข้อร้องเรียนเป็น 0

 • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากชุมชนอย่างน้อย ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงานปี 2566
 • การดำเนินงานในระดับของชุมชน

  ร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการระบุและจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ปีละ 1 ครั้ง ตาม EGCO Group CSR Guidelineพร้อมดำเนินตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม ISO 26000

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินความพึงพอใจ ตามแผนงานที่กำหนด

 • ร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดประชุมไตรภาคี และมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ

 • ร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ในประเทศไทยจัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้า 

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของ เอ็กโก กรุ๊ป

  โรงไฟฟ้าที่ เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นและมีอำนาจในการบริหารจัดการมีสัดส่วนการจ้างงานรับจ้าง รับเหมา และจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ร้อยละ 100 ของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตามกลยุทธ์ CSR ขององค์กรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • โรงไฟฟ้าที่ เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นและมีอำนาจในการบริหารจัดการมีจำนวนข้อร้องเรียนเป็น 0

 • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร

เพื่อให้การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดกระบวนการธุรกิจและในทุกพื้นที่ดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
นโยบายและคู่มือด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและโรงไฟฟ้าสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ปจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และคณะปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ และกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม
กรอบในการดำเนินงานเพื่อชุมชน

กรอบการดำเนินงานเพื่อชุมชนครอบคลุมทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงพัฒนาโครงการ ช่วงก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม
โครงการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่การดำเนินงานและพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน

ตั้งแต่ปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป มีการเผยแพร่สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาสเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 • นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
 • แนวปฏิบัติด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 • คู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
 • วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 • โครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
 • โครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน "เยาวชน"
 • โครงการสำคัญเพื่อปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนเมษายน ปี 2567

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2566