โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวก ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการมีจิตอาสา มีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อความยั่งยืนต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลผลกระทบเชิงบวกและลดทอนผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และกระบวนการธุรกิจ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

เป้าหมายระยะยาว 2570
 • ร้อยละ 100 ของ โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป รักษาเป้าหมายจำนวนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

 • ร้อยละ 100 ของโรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป รักษาเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ

 • ร้อยละ 100 ของโครงการ CSR ระดับชุมชนและสังคม มีการประเมิน social impact

เป้าหมายปี 2565
 • การดำเนินงานในระดับของชุมชน

  โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ทบทวนและปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านการระบุและจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ปีละ 1 ครั้ง ตาม EGCO Group CSR Guideline

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินความพึงพอใจ

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 มีการจัดประชุมไตรภาคี และมีส่วนร่วมกับชุมชนรูปแบบต่าง ๆ

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ในประเทศ ร้อยละ 100 จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าได้ตามแผนงาน*
  *ไม่นับรวมช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของ เอ็กโก กรุ๊ป

  สัดส่วนการจ้างงานรับจ้าง รับเหมา และจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ร้อยละ 100 ของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตามกลยุทธ์ CSR ขององค์กรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • จำนวนข้อร้องเรียนเป็น 0

ผลการดำเนินงานปี 2565
 • การดำเนินงานในระดับของชุมชน

  · เริ่มดำเนินการในโรงไฟฟ้า IPP ในประเทศไทยเป็น pilot site โดยโรงไฟฟ้าขนอมมีการทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการระบุและจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ปีละ 1 ครั้ง ตาม EGCO Group CSR Guideline พร้อมทั้งได้เริ่มนำแนวปฏิบัติที่ดีตาม ISO 26000 เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติ

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินความพึงพอใจ ตามแผนงานที่กำหนด

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 มีการจัดประชุมไตรภาคี และมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ มีการปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

 • โรงไฟฟ้าใน เอ็กโก กรุ๊ป ในประเทศ ร้อยละ 100 จัดงดจัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของ เอ็กโก กรุ๊ป

  โรงไฟฟ้าที่ เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นและมีอำนาจในการบริหารจัดการมีสัดส่วนการจ้างงานรับจ้าง รับเหมา และจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ร้อยละ 100 ของโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตามกลยุทธ์ CSR ขององค์กรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • โรงไฟฟ้าที่ เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นและมีอำนาจในการบริหารจัดการมีจำนวนข้อร้องเรียนเป็น 0

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร

เพื่อให้การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดกระบวนการธุรกิจและในทุกพื้นที่ดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
นโยบายและคู่มือด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและโรงไฟฟ้าสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ปจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และคณะปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ และกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม
กรอบในการดำเนินงานเพื่อชุมชน

กรอบการดำเนินงานเพื่อชุมชนครอบคลุมทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงพัฒนาโครงการ ช่วงก่อสร้างโครงการ และช่วงดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม
โครงการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่การดำเนินงานและพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน

ตั้งแต่ปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป มีการเผยแพร่สื่อสัมพันธ์ชุมชน “วารสารสุขใจ” รายไตรมาสเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน และพัฒนาการสื่อสารกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

 • คู่มือการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเอ็กโก กรุ๊ป
 • นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
 • นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
 • แนวปฏิบัติด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 • แนวปฏิบัติด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 • แนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 • คู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
 • วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 • โครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
 • โครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน "เยาวชน"
 • โครงการสำคัญเพื่อปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565