กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนโยบายในการให้บริการลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามีไฟฟ้าบริการให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ลูกค้า รายได้ (ร้อยละ)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 44
มะนิลา อิเล็กทริก (Manila Electric Company: MERALCO) 20
เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (KPX Power Exchange: KPX) 23
อื่น ๆ 12

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลูกค้าจำแนกตามรายได้จะพบว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีรายได้จาก กฟผ. สูงถึง 44 % จึงทำให้ กฟผ. จัดเป็นลูกค้ารายสำคัญขององค์กร โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป สามารถบรรลุผลตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดไว้ จึงสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่า เอ็กโก กรุ๊ป สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในทุก ๆ ด้าน