กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดนโยบายในการให้บริการลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีแนวปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ส่งสอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามีไฟฟ้าบริการให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ลูกค้า รายได้ (ร้อยละ) กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 45.86 3,417.53
มะนิลา อิเล็กทริก (Manila Electric Company: MERALCO) 23.13 682.93
เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (KPX Power Exchange: KPX) 18.35 902.95
อื่น ๆ 12.67 669.68

หมายเหตุ: กำลังการผลิตและรายได้ยังไม่รวมโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลูกค้าจำแนกตามรายได้จะพบว่า เอ็กโก กรุ๊ป มีรายได้จาก กฟผ. สูงถึง 45.86 % จึงทำให้ กฟผ. จัดเป็นลูกค้ารายสำคัญขององค์กร โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป สามารถบรรลุผลตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดไว้ จึงสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทว่า เอ็กโก กรุ๊ป สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในทุก ๆ ด้าน