เพื่อให้การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดกระบวนการธุรกิจและในทุกพื้นที่ดำเนินการของ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เอ็กโก กรุ๊ป จึงกำหนดนโยบาย โครงสร้างการจัดการ แนวปฏิบัติ ตลอดจนดำเนินการทบทวนกลยุทธ์ ดังนี้