โอกาสและความท้าทาย

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กิจการดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
[GRI 102-19]

ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ กรอบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม
เอ็กโก กรุ๊ป และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals, SDGs)

อ่านเพิ่มเติม
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
[GRI 102-31]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
[GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การขยายตัวของธุรกิจ ผลประกอบการ และชื่อเสียงของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน