โอกาสและความท้าทาย (Why is this Important)

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กิจการดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Future) ผ่านการพัฒนาพลังงานในรูปแบบใหม่รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ตอบสนองความต้องการของตลาดพลังงาน ซึ่งทำให้ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยกำหนดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แผนกลยุทธ์ตามกรอบ E-G-C-O

E - ขยายการเติบโตในธุรกิจปัจจุบัน (Enhance Existing Business) ขยายการเติบโตในธุรกิจปัจจุบันให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน (Enhance Existing Business for Sustainability) ผ่านการสร้างความแข่งแกร่งให้กับการผลิตพลังงานในปัจจุบันให้ตอบรับต่อความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

G - ขยายการเติบโตไปในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Grow Related Business) ขยายและแสวงหาโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Grow and Seek for Opportunities in Related Business) โดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วยการศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานใหม่ ๆ ทั้งธุรกิจต้นน้ำ และปลายน้ำ มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจกลุ่ม New S-Curve เช่น กลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ (Start-up) และการบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

C - การดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Consistency) การดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และรักษาระดับการประเมินด้านความยั่งยืน

O - การผลิตที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) การผลิตที่เป็นเลิศ ผ่านการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวเข้าสู่การทำงานและการเติบโตในอนาคต ตลอดจนการสร้างแบบแผนการดำเนินงานที่ดีเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach)

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability Management)
[GRI 2-12 (2021), 2-13 (2021), 2-23 (2021), 2-24 (2021)]

ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการ กรอบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม
เอ็กโก กรุ๊ป และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (EGCO and Sustainability Development Goals (SDGs))
[GRI 3-2 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals, SDGs)

อ่านเพิ่มเติม
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment)
[GRI 2-14 (2021), 3-1 (2021), 3-2 (2021), 3-3 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
[GRI 2-29 (2021)]

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การขยายตัวของธุรกิจ ผลประกอบการ และชื่อเสียงของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

โครงการที่เกี่ยวข้อง (Related Projects)

นโยบาย ข้อกำหนด และผลการดำเนินงาน (Policies, Requirements and Performance)

  • นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Policy)
  • คู่มือการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability Manual)
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Development Committee Appointment Order)
  • Content Index

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Performance)

ปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม ปี 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐาน The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance) ภายใต้รายงานประจำปี 2565