เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานขององค์กร

โครงการที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมคู่ค้าสัมพันธ์ (EGCO Group Supplier Day 2022)
ดูโครงการ