เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานขององค์กร

  • การฝึกอบรมคู่ค้า การจัดการอบรมให้แก่คู่ค้าผ่านการประชุมคู่ค้าสัมพันธ์ประจำปี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคู่ค้าที่มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนดีเด่นแก่คู่ค้ารายอื่น ๆ กิจกรรมสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะโดยวิทยากร และการร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิมนุษยชน
  • การให้ข้อมูลด้านความยั่งยืน กระบวนการตรวจสอบการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Audit) ของคู่ค้า มีการรายงานผลการตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้คู่ค้าได้พัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืน
  • การสนับสนุนคู่ค้าทั้งในและนอกสถานที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนผ่านการตรวจสอบและการจัดการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการปฏิบัติการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติการป้องกัน
  • การสนับสนุนเชิงเทคนิค เอ็กโก กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อด้านความยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าอย่างเป็นระบบ เช่น การเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 และการประเมินสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

โครงการที่เกี่ยวข้อง

  • การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
  • การฝึกอบรมคู่ค้า
  • การให้การสนับสนุนคู่ค้า
ดูโครงการ