เอ็กโก กรุ๊ป ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อประเมินทั้งในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) และการสื่อสารแบบคล่องตัว (Agile Conversation) ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานเชิงกลุ่ม เพื่อแสดงถึงข้อมูลเชิงลึกของจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงานในระดับบุคคล และการบริหารทีม (Team Management) แบบองค์รวม อีกทั้งยังช่วยในการบริหารทักษะ (Skill Management) และการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ภายในองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทบทวนการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงาน (Career Development Review) อย่างสม่ำเสมอยังสามารถเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

เพื่อการพัฒนาพน้กงานอย่างสมบูรณ์ เอ็กโก กรุ๊ป จึงดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนำวิธีการประเมินผลต่าง ๆ มาปรับใช้ร่วมกันเป็นระบบที่มีแบบแผนเพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน

การวัดผลลัพธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) จะถูกนำมาใช้เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตามวิธีการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) การวัดผลลัพธ์การประเมินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ได้แก่ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จส่วนบุคคล (Individual KPIs: ร้อยละ 80) ซึ่งมาจากการตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน โดยพนักงานทุกคนต้องกำหนด KPI ร่วมกันตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม KPI ดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มหรือลดในระหว่างปี โดยขึ้นอยู่กับทิศทางของธุรกิจ ซึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จส่วนบุคคลนี้จะสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI)

ส่วนที่ 2 ได้แก่ ค่านิยมองค์กร (Core Value: ร้อยละ 20) โดยในช่วงสิ้นปี หัวหน้างานจะทำการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักการค่านิยมองค์กร โดยการประเมินในส่วนที่ 1 กับ 2 จะถูกแบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย (Outstanding) ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง (Above Target) ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป (Target) ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (Below Target) ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได้ (Threshold) โดยการให้คะแนนนี้จะส่งผลไปถึงการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีด้วย

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน