เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลจัดทำโดยวิธีการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) ที่เป็นการวัดผลจากเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360 degree feedback) และมีการจัดทำการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับเดียวกัน (Comparative ranking with employees within one employee category)