เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจะพัฒนาระบบการจัดการนี้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดการสื่อสารนโยบายฯ ดังกล่าวสู่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับสำหรับโรงไฟฟ้าในเครือฯ ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง