สำหรับโครงการที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดกฎหมาย เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม และวางแผนมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากเริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ เอ็กโก กรุ๊ป จะมีการรายงานผลการปฎิบัติมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA ปีละ 2 ครั้ง บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ หรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่เกี่ยวข้องรับทราบ