เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุน TESIA ร่วมกับ 4 องค์กรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า จัดประชุมวิชาการออนไลน์ “Electricity Supply Industry Conference 2022”

19 มกราคม 2565

เอ็กโก กรุ๊ป ได้สนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือ TESIA ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ Electricity Supply Industry Conference 2022 ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมไฟฟ้า - ก้าวใหม่ของการมีรูปแบบความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Electricity Supply Industry – Moving toward to Carbon Neutral) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

โดยภายในงาน นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเสวนา Panel Discussion ถึงทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับความเป็นกลางทางคาร์บอน และเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจน นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะนายกสมาคม TESIA เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ดังกล่าว ตลอดจน นายอำพล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Peer to Peer Trading: ความท้าทาย ปัจจุบัน และอนาคต