เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ครูพลังงาน” คว้ารางวัล “AREA 2023” สาขา INVESTMENT IN PEOPLE

05 กรกฎาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2023” (AREA 2023) สาขา Investment In People จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาคต่อบทบาทการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้ใช้สื่อดิจิทัลพัฒนาการเรียนการสอนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมากว่า 31 ปี มีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและครู ซึ่งเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ในชื่อ “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เพื่อสร้าง “ครูพลังงาน” โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาและมัยธมศึกษา ให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการถ่ายทอดความรู้ด้านไฟฟ้า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูสามารถนำชั่วโมงการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผ่านการรับรองตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิทยฐานะได้

โครงการ “ครูพลังงาน” มีการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น และสร้าง “ครูพลังงาน” รวม 161 คน โดยผลการประเมินหลักสูตรชี้ว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้และสื่อดิจิทัลไปใช้พัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนรอบข้างด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ จนนำไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในที่สุด

“การได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย AREA 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล AREA 2022 สาขา Green Leadership จากโครงการจัดการขยะภายในองค์กรตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างถูกต้อง และในปี 2564 ได้รับรางวัล AREA 2021 สาขา Investment In People จากโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า วิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป