เอ็กโก กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตอกย้ำความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจ

13 กรกฎาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายทองสุข สุขสำราญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ (Good Governance) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอ็กโก กรุ๊ป และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง บริหารงานโดยบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น 100% โดยเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial Users) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงจำหน่ายไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมอีกด้วย โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเอ็กโก กรุ๊ป ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตก พร้อมช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า