กุมภาพันธ์ 2565

โครงการอนุรักษ์พลังงานโรงไฟฟ้า ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป 2565

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่จะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งเน้นการพัฒนา ศึกษาและลงทุนในพลังงานสะอาดแบบใหม่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจการขององค์กร มีการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ตลอดจนกิจกรรมเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

โครงการ อนุรักษ์พลังงานของโรงไฟฟ้า ใน เอ็กโก กรุ๊ป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Inlet Guide Vane (IGV)

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบกังหันก๊าซ

โดยในปี 2565 ดำเนินการติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพของ Inlet Guide Vane (IGV) แบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราการไหลเข้าของอากาศสู่ Inlet Guide Vane ในขณะที่เดินเครื่องบางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อุณหภูมิของ ก๊าซไอเสีย (Exhaust Gas) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ได้พลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้น ลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า
 • ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
 • ลดการปล่อยมลพิษ

แนวทางการดำเนินงาน

 • ติดตั้งระบบดิจิตอล (Modify Logic Control) เพื่อควบคุมการเปิดปิดของ Inlet Guide Vane

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ลดปริมาณเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ใช้ได้

2,799 MMBTU

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของ Inlet Guide Vane (IGV)

150 - 3,700 บาทต่อชั่วโมง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้

148.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน เนอเรชั่น

เพื่อส่งเสริมนโยบายลดการใช้พลังงานและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานใน เอ็กโก กรุ๊ป โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ได้ดำเนินงานโครงการติดตั้งโคมไฟถนนภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม บริเวณมุมมืดและพื้นที่อับแสง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร์รี่ จำนวน 10 โคม สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเก็บพลังงานในเวลากลางวันและสามารถให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เสริมสร้างความปลอดภัยให้พนักงานในโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น

แนวทางการดำเนินงาน

 • ติดตั้งโคมไฟถนนแบบเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร์รี่สำหรับให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลืองลดลง

4,380 กิโลวัตต์

ปริมาณการปล่อยของก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้

10.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

ในปี 2565 โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ได้ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

 • การเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฮเบย์ภายในโรงงานจาก 400 วัตต์ เป็น 200 วัตต์ จำนวน 22 โคม
 • การเปลี่ยนโคมไฟถนนจาก 250 วัตต์ เป็น LED 20 วัตต์ จำนวน 16 โคม
 • การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้าจำนวน 35 เครื่อง

โดยโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทุก ๆ ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดต้นทุนและการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมกับอายุการใช้งานและทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการดำเนินงาน

 • ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณถนนโดยรอบโรงไฟฟ้า
 • ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

139,152.60 กิโลวัตต์ จากการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฮเบย์และโคมไฟถนน

ลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

537,129.04 บาท จากการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฮเบย์และโคมไฟถนน

โครงการ อนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และ โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL)

ในปี 2565 โรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL) ได้ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งมีส่วนช่วยให้โรงไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกและการปนเปื้อนของสารปรอทในหลอดไฟ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดต้นทุนและการใช้พลังงานภายใน โรงไฟฟ้า
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ลดการปนเปื้อนของสารปรอทจากหลอดไฟ

แนวทางการดำเนินงาน

 • เปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงงานเป็นหลอดไฟ LED

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

82,917.63 กิโลวัตต์ จากการเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้

59.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

ลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

501,758.54 บาท จากการเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

โครงการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าเคซอน (QPL)

ในปี 2565 โรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) ได้ดำเนินโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับให้แสงสว่างในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มแสงสว่างภายในโรงไฟฟ้า

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดต้นทุนและการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการดำเนินงาน

 • ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับให้แสงสว่าง

ผลการดำเนินงานในปี 2565

หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้า

18,096.36 กิโลวัตต์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้

12.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

109,421.68 บาท

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด