กุมภาพันธ์ 2565

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 2565

โครงการ ลดผลกระทบทางอากาศโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL)

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เพื่อให้การควบคุมคุณภาพของอากาศเป็นไปตามเป้าหมายที่เอ็กโก กรุ๊ป กำหนด โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูราได้นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่

 • การติดตั้งหัวเผาที่ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx burner)
 • การติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; ESP) และ
 • การติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization; FGD)
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ฝุ่นต่าง ๆ ที่เกิดจากการขนถ่ายถ่านหินจากเรือหรือการขนย้ายถ่านหินไปยังลานจัดเก็บจะถูกควบคุมโดยการเลือกใช้เครื่องขนถ่ายถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสกรูลำเลียงแนวตั้ง (Unloader with Vertical Screw Conveyor) หรือมีระบบลำเลียงถ่านหินแบบปิดพร้อมตัวป้องกันลม (Wind Guard) ร่วมกับการใช้วิธีการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 • คุณภาพของอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าได้รับการตรวจวัดตลอด 24 ชั่วโมง

แนวทางการดำเนินงาน

 • นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ

ผลการดำเนินงานในปี 2565

 • ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนลดลง

  218.66 เมตริกตัน

 • ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ลดลง

  1,643.05 เมตริกตัน

โครงการลดผลกระทบทางอากาศโรงไฟฟ้าเคซอน

เนื่องจากโรงไฟฟ้าเคซอนมีแผนดำเนินการ โรงไฟฟ้าระยะยาวกว่า 25 ปี ดังนั้นเพื่อลด ผลกระทบด้านคุณภาพทางอากาศที่จะส่ง ผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โรงไฟฟ้าเคซอนจึงมีแผนการในการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ได้แก่

 • เทคโนโลยีการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue-gas desulfurization , FGD)
 • การผสมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีกับถ่านหินเพื่อลดการปล่อยมลพิษในโรงไฟฟ้า

ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นใน โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยขณะนี้โรงไฟฟ้าเคซอนกำลังอยู่ในระยะการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งเทคโนโลยีทั้งสองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศของ เอ็กโก กรุ๊ป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ภายใน โรงไฟฟ้า

แนวทางการดำเนินงาน

 • นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ลดลง

1,643.05 เมตริกตัน

โครงการ ลดผลกระทบทางอากาศเนื่องจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนภายในโรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL)

เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Substances; ODS) โรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL) ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้าโดยนำสารทำความเย็นภายในระบบกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

แนวทางการดำเนินงาน

 • ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้าโดยนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงานในปี 2565

สารทำความเย็นปริมาณ

27.7 กิโลกรัม ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในเครื่องปรับอากาศในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้

50.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า จากการนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด