กุมภาพันธ์ 2566

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า 2565

การตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าสำคัญ (ESG Audit)

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้คู่ค้ามีการดำเนินการด้านความยั่งยืน (ESG) ตามแนวปฏิบัติที่เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct อย่างต่อเนื่องแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังคัดเลือกคู่ค้ารายสำคัญสำหรับทำการตรวจประเมินตามข้อกำหนดด้าน ESG เป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้ารายสำคัญ ซึ่งมีผล กระทบกับความต่อเนื่องของการจัดส่งและบริการมายัง เอ็กโก กรุ๊ป

โดยมีหัวข้อการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

 • จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 • สิทธิมนุษยชน
 • การปฏิบัติต่อพนักงาน
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การจัดหาและองค์ความรู้ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการตรวจประเมินตามหัวข้อดังกล่าวแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน ESG ให้แก่คู่ค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้าสำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ เอ็กโก กรุ๊ป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • สร้างความรู้และความตระหนักด้าน ESG ให้แก่คู่ค้ารายสำคัญ
 • เพิ่มการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง เอ็กโก กรุ๊ป และคู่ค้า
 • เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงการดำเนินงานด้าน ความยั่งยืนของคู่ค้า
 • ลดความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่เกิดจากคู่ค้ารายสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง
 • เกิดความต่อเนื่องในการจัดส่งและบริการมายัง เอ็กโก กรุ๊ป

แนวทางการดำเนินงาน

 • การสัมภาษณ์และตรวจประเมินการดำเนินงานด้าน ESG ประจำปี

งานประชุมคู่ค้าสัมพันธ์ (EGCO Group Supplier Day 2022)

เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ หรือ “EGCO Group Supplier Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปี ที่ 5 ภายใต้หัวข้อ Sustainable Supply Chain เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังเป็นการสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้ารายสำคัญและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการบริหารการจัดการด้าน ESG ของ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์และความผูกผันระหว่างกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

ลักษณะการดำเนินงานในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “EGCO Group Supplier Day” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมีการเชิญคู่ค้าตัวแทนจากบริษัท คู่ค้ารายสำคัญจำนวน 34 ราย และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 70 ท่าน โดยมีการจัดงาน ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็นการมอบประกาศนียบัตรสำหรับคู่ค้ารายสำคัญที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ยอดเยี่ยม ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พร้อมการแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่คู่ค้าอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง และยังมีการนำเสนอความรู้และความตระหนักด้านความยั่งยืน โดย รศ. ดร. โอภาส กิจกำแหง และวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท อีอาร์เอ็ม สยาม จำกัด โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว มุ่งเน้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีีกับคู่ค้ารายสำคัญ การสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการดำเนินงานด้าน ความยั่งยืนร่วมกัน

ทั้งนี้หัวข้อหลักในการประชุมประกอบด้วย

 • การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ เอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้คู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการของเสียแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
 • ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงมาตรการป้องกันที่สามารถทำได้
 • ความร่วมมือขององค์กรด้านสภาวะโลกร้อน และก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้คู่ค้าเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรับทราบเป้าหมายของ เอ็กโก กรุ๊ป ที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573
 • การมีส่วนร่วมในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและยุติในการทำลายป่าไม้ เพื่อให้คู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญรวมถึงภัยคุกคามที่สำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกเหนือจากการตรวจประเมินตามหัวข้อดังกล่าวแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้าน ESG ให้แก่คู่ค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้าสำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ เอ็กโก กรุ๊ป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของคู่ค้าต่อ เอ็กโก กรุ๊ป เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ คู่ค้า
 • ลดความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการอันเกิดจากคู่ค้ารายสำคัญ และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

แนวทางการดำเนินงาน

 • การจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ “EGCO Group Supplier Day“ ประจำปี

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด