ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้า ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายามในการลดการใช้เชื้อเพลิง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

Inlet Guide Vane (IGV) for Performance Improvement

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ได้ทำการปรับปรุง Inlet Guide Vane (IGV) เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการเพิ่มอุณหภูมิก๊าซร้อน (Exhaust temperature) ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ให้สูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้จะส่งผลให้หม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator, HRSG) มีพลังงานมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันไอน้ำ (Stream Turbine) โดยช่วงที่ทำให้การปรับปรุงระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเดินเครื่องขับโหลด Partial Load ที่ร้อยละ 60-70 ของ Baseload

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Software TOMONI Cloud Platform เพื่อใช้ในการติดตามผลและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือการดำเนินการที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดซ่อมฉุกเฉิน หรือหยุดการผลิตนอกแผนงาน

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด