มีนาคม 2565

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

ปี 2565

โครงการ ลดผลกระทบทางอากาศโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL)

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า โดยควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เพื่อให้การควบคุมคุณภาพของอากาศเป็นไปตามเป้าหมายที่เอ็กโก กรุ๊ป กำหนด โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูราได้นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่

 • การติดตั้งหัวเผาที่ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx burner)
 • การติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; ESP) และ
 • การติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization; FGD)
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ฝุ่นต่าง ๆ ที่เกิดจากการขนถ่ายถ่านหินจากเรือหรือการขนย้ายถ่านหินไปยังลานจัดเก็บจะถูกควบคุมโดยการเลือกใช้เครื่องขนถ่ายถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสกรูลำเลียงแนวตั้ง (Unloader with Vertical Screw Conveyor) หรือมีระบบลำเลียงถ่านหินแบบปิดพร้อมตัวป้องกันลม (Wind Guard) ร่วมกับการใช้วิธีการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 • คุณภาพของอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าได้รับการตรวจวัดตลอด 24 ชั่วโมง

แนวทางการดำเนินงาน

 • นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ

ผลการดำเนินงานในปี 2565

 • ปริมาณการปล่อย ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ลดลง 218.66 เมตริกตัน
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ลดลง 1,643.05 เมตริกตัน

โครงการ ลดผลกระทบทางอากาศโรงไฟฟ้าเคซอน

เนื่องจากโรงไฟฟ้าเคซอนมีแผนดำเนินการ โรงไฟฟ้าระยะยาวกว่า 25 ปี ดังนั้นเพื่อลด ผลกระทบด้านคุณภาพทางอากาศที่จะส่ง ผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โรงไฟฟ้าเคซอนจึงมีแผนการในการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ได้แก่

 • เทคโนโลยีการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue-gas desulfurization , FGD)
 • การผสมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีกับถ่านหินเพื่อลดการปล่อยมลพิษในโรงไฟฟ้า

ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นใน โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยขณะนี้โรงไฟฟ้าเคซอนกำลังอยู่ในระยะการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งเทคโนโลยีทั้งสองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศของ เอ็กโก กรุ๊ป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ภายใน โรงไฟฟ้า

แนวทางการดำเนินงาน

 • นำเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ

ผลการดำเนินงานในปี 2565

ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ลดลง 1,643.05 เมตริกตัน

โครงการ ลดผลกระทบทางอากาศเนื่องจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนภายในโรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL)

เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Substances; ODS) โรงไฟฟ้าเคซอน (QPL) และโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL) ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้าโดยนำสารทำความเย็นภายในระบบกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

แนวทางการดำเนินงาน

 • ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงไฟฟ้าโดยนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงานในปี 2565

สารทำความเย็นปริมาณ 27.7 กิโลกรัม ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในเครื่องปรับอากาศในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ 50.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า จากการนำสารทำความเย็นกลับมาใช้ใหม่ในโรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา

ปี 2564

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

การปรับปรุงระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) โรงไฟฟ้าเคซอน

เทคโนโลยีระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator; ESP) มีความก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากแรงหนุนของข้อกำหนดด้านการควบคุมมลภาวะที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าเคซอนยังประสบปัญหา ESP มีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากอุปกรณ์บดย่อย (Pulverizer) เดินเครื่องไม่เต็มที่และหยุดบ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุให้การควบคุมค่ามลภาวะไม่ได้ตามประสิทธิภาพที่กำหนด ดังนั้น โรงไฟฟ้าเคซอนจึงได้ปรับปรุงระบบ ESP โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนขั้วปล่อยประจุ (Rigid Discharge Electrode) ใหม่
 • ติดตั้ง Anti-sway Insulator
 • ปรับปรุงแผนการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง
 • ทำการล้าง ESP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมค่าความทึบของมลภาวะ

โดยหลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว ส่งผลให้ระบบ ESP มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลภาวะทางอากาศได้ดีขึ้น โดยวัดผลจากการรวบรวมฝุ่นขี้เถ้าเบา (Fly Ash) ที่รวบรวมจากระบบ ESP จากปริมาณ 36,490.75 ตันในปี 2562 เป็นปริมาณ 52,868.21 ตันในปี 2564 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 45)

มาตรการลดผลกระทบทางอากาศโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลกในประสิทธิภาพการบำบัดมลพิษทางอากาศ ที่มั่นใจว่าอากาศที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดมลภาวะทางอากาศต่างๆ ได้แก่

 • การติดตั้งหัวเผาที่ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOx burner)
 • การติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator; ESP)
 • การติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization; FGD) และ
 • การติดตั้งปล่องระบาย (Chimney) สูง 200 เมตรจากพื้นดิน

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) พร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring Station; AQMS) จำนวน 4 แห่ง โดยรอบโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ฝุ่นต่างๆ ที่เกิดจากการขนถ่ายถ่านหินจากเรือ หรือบริเวณจุดเปลี่ยนถ่าย ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินหรือบริเวณลานกองถ่านหิน จะถูกควบคุมโดยการเลือกใช้ระบบสายพานลำเลียงถ่านหินที่เป็นระบบปิด หรือมี Wind Guard และมีน้ำคอยฉีดพ่นลานกองถ่านหินด้วยหัวฉีดน้ำที่จะฉีดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีกำแพงเปลี่ยนทิศทางลม (Wind Fence) ติดตั้งอีกชั้นหนึ่ง

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด