มีนาคม 2565

โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอมให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงได้มีการออกกฏระเบียบ รวมไปถึงติดตั้งป้ายห้ามล่าสัตว์ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพของประชากรสัตว์ โรงไฟฟ้าขนอม จึงได้ริเริ่ม “โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพโรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งร่วมมือกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลประชากรสัตว์ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด และพัฒนาการดำเนินงาน เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

การสำรวจความหลากหลายสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ (indicating species) ในพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าขนอม ภายใต้โครงการการสำรวจความหลากหลายสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ดังกล่าว จะช่วยในการวางแผนจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ SDG15 Life on Land รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่อาจเกิดจากสัตว์ป่า เช่น ลิงและนก เป็นต้น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจจะช่วยให้การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากการปกป้อง และฟื้นฟูระบบนิเวศภายในโรงไฟฟ้าแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Thailand Business and Biodiversity Network Alliance (B-DNA) โดย B-DNA มีเป้าหมายในการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย และสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้วยการสร้างเครือช่าย เพื่อการทำงานในโครงการอนุรักษ์ทั่วประเทศไทย

โดยเอ็กโก กรุ๊ป มีส่วนร่วมกับเครือข่าย ดังนี้

  1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท
  2. สนับสนุนข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ตาม IUCN Red List Species

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด