โครงการอนุรักษ์พลังงานโรงไฟฟ้า ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED

โรงไฟฟ้าคลองหลวงในเครือเอ็กโก กรุ๊ป จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า โดยในปี 2564 ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟถนน (250 วัตต์) เป็นหลอดไฟ LED (150 วัตต์) เพื่อลดการใช้พลังงานและหลีกเลี่ยงการสร้างของเสียอันตรายที่มีส่วนประกอบของปรอท จำนวน 27 โคม โดยภายหลังจากการเปลี่ยนหลอดไฟ มีการใช้พลังงานอยู่ที่ 4.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดลง 50% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายลง 68,561.24 บาทต่อปี

โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 สามารถเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ได้ 74.83% ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้ประมาณ 12,581.99 kWh และ 123,017.87 PhP เทียบเท่า

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED โรงไฟฟ้าคลองหลวงในเครือเอ็กโก กรุ๊ป จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า โดยในปี 2564 ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟถนน (250 วัตต์) เป็นหลอดไฟ LED (150 วัตต์) เพื่อลดการใช้พลังงานและหลีกเลี่ยงการสร้างของเสียอันตรายที่มีส่วนประกอบของปรอท จำนวน 27 โคม โดยภายหลังจากการเปลี่ยนหลอดไฟ มีการใช้พลังงานอยู่ที่ 4.05 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดลง 50% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายลง 68,561.24 บาทต่อปี โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 สามารถเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ได้ 74.83% ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้ประมาณ 12,581.99 kWh และ 123,017.87 PhP เทียบเท่า โดยโครงการเปลี่ยนหลอดไฟดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 8.96 M TonCO2e

โครงการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนการใช้พลังงานจากการใช้แผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมเพื่อให้แสงสว่าง

โรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป ติดตั้งแผลโซลาเซลล์ และกังหันลมสำหรับให้แสงสว่างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ PhP 193,725.47 เทียบเท่า ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 14.11 M TonCO2e

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด