การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

เอ็กโก กรุ๊ป มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรและเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยมีประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมไปถึงความเท่าเทียมทางเพศเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร เอ็กโก กรุ๊ป รายงานความยั่งยืนอ้างอิงตามกรอบการรายงานด้านความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals, SDGs) ที่ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมและขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเปิดเผยถ้อยแถลงเรื่องการส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion) ซึ่งแสดงถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกันอย่างไม่จำกัดเพศสภาพ ตลอดจนส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ใช้ความรุนแรง (Non-discrimination and Harassment) โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

ในส่วนของการดำเนินงานเอ็กโก กรุ๊ป มีการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรทุกปี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้นผ่านกระบวนการประเมินความสามารถและแผนพัฒนาบุคลากร กระบวนการทบทวนค่าตอบแทนของพนักงาน และการตรวจสอบช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างชายและหญิงทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ Gender Pay Gap Analysis และ Equal Pay Analysis นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลทางสถิติในประเด็นด้านความหลากหลายทางเพศทั่วทั้งองค์กรเช่นกัน โดยแบ่งตัวบ่งชี้ทางเพศหญิง ระดับตำแหน่งในองค์กร (management positions) และตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ Revenue Generating Functions และ Science, Technology, Engineer, and Math (STEM) related positions ซึ่งนอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติแล้ว บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิง ด้วยการกำหนดและเปิดเผยเป้าหมายด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (Diversity & Inclusion) ตลอดจนรักษาเป้าหมายสมดุลระหว่างชาย-หญิง (gender-balance workforce) ในตำแหน่ง STEM-related positions ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเอ็กโก กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานและผู้บริหารหญิงที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่จำเป็น อันเป็นกำลังสำคัญที่จะนำเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งไปสู่ความยั่งยืน

โดยในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ภายใต้สาขาความโปร่งใสและการรายงาน (Transparency and Reporting) และรางวัลชมเชย ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-inclusive Workplace) และได้รับเกียรติจาก UN Women ให้เข้าชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 UN Women 2021 Asia-Pacific WEPs Awards ภายใต้สาขาความโปร่งใสและการรายงาน (Transparency and Reporting) เพื่อแสดงจุดยืนในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ

รางวัลและเกียรติประวัติ

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด