ขนอม โมเดล วิถีการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นำไปสู่ “ขนอมโมเดล” การทำเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจรที่สร้างทั้งรายได้ สร้างทั้งสังคมสุขภาพ รวมไปถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเอ็กโก กรุ๊ป

แน่นอนว่าการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจที่มุ่งมั่นกว่าจะเป็น “ขนอมโมเดล” ชีววิถีเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง โครงการเพื่อชุมชนของโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาขาดรายได้จากการตกงาน

 • โรงไฟฟ้าขนอมได้มองเห็นแสงแห่งความหวังท่ามกลางวิกฤต จึงได้จัดตั้งโครงการ “ขนอมโมเดล” ที่เน้นส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โดยทีมงานได้มีการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมถึงก่อตั้งโครงการอย่างมีกลยุทธ์ ผ่านความร่วมมือกันของเครือข่ายและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ให้ความสนใจจำนวนมาก
 • เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทีมงานขนอมโมเดล ร่วมกับสามพรานโมเดล สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอขนอม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ยาปราบศัตรูพืชแบบอินทรีย์ รวมไปถึงน้ำหมักจากเศษปลา เพื่อนำไปใช้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า แถมยังดีต่อสุขภาพ เช่น
  • ผลไม้ปลอดสารพิษ
  • ไข่ไก่อินทรีย์
  • น้ำสมุนไพร
  • แชมพูและสบู่สมุนไพร และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • และนำผลผลิตที่ได้จากเกษตรอินทรีย์ เข้าสู่ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่อย่าง “Thai Organic Platform” แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรสู่แม่ค้าออนไลน์ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รวมถึงมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมีให้แก่ผู้บริโภค พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด