ปี 2565

การส่งเสริมวัฒนธรรมและฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นและยั่งยืน ซึ่ง เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดีและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยยึดหลักการสำคัญคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดย เอ็กโก กรุ๊ป ถือว่าบุคลากรและทุกหน่วยงานมีหน้าที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้สื่อสารความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Information System) หรือ ระบบ EGCO RMIS การจัดฝึกอบรมสัมมนาความเสี่ยงองค์กรประจำปี การเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ความรู้ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ด้านความเสี่ยงในปี 2565
นายกุลิศ สมบัติศิริ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2563 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น ๆ ในภาคพลังงาน ได้แก่ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอ็กโก กรุ๊ป และปลัดกระทรวงพลังงาน

โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากร

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
ดร.พสุ โลหารชุน ดร.พสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2561 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการให้องค์กรอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นต้น งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภค ได้แก่ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท แมสเทคลิ้งส์ จำกัด ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีฟูดส์และ ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ปิยสมบัติ

โดย นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง รวมทั้งร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม กฎหมายและรัฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาบุคลากร

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ *

ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคาร มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง องค์กรเภสัชกรรม

โดย ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การตรวจสอบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นางวรรณิภา ภักดีบุตร นางวรรณิภา ภักดีบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กรรมการในกลุ่มบริษัทโอสถสภา และที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ *

นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

โดย นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงาน บัญชีและการเงิน การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล

นางนุชนาถ เลาหไทย เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2565 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่/บริหาร บริษัท วี.ไอ.จี. คาร์เร้นท์ จำกัด อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนฯ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกรรมการ คณะกรรมการบัญชี การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น

โดย นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล เคยเข้าร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และการตรวจสอบ

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ

โดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2564 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ได้แก่ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นางสาวจิราพร ศิริคำ *

นางสาวจิราพร ศิริคำ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2565 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย นางสาวจิราพร ศิริคำ มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานและวิศวกรรม การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร การวางแผน กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology)

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ

นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท Diamond Generating Asia, Limited อีกด้วย

โดย นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายมาโกโตะ โนกามิ *

นายมาโกโตะ โนกามิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2560 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง และยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ในกลุ่มงานบริหารกิจการต่างประเทศ ได้แก่ ผู้จัดการกลุ่ม กลุ่มงานบริหารกิจการต่างประเทศ สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Kyushu Electric Power Co., Inc. และผู้จัดการระดับสูง ฝ่ายงานทวีปเอเชีย Kyuden International Corporation ฝ่ายพัฒนางานจราจร และงานปรับปรุงความปลอดภัยโรงไฟฟ้า

โดย นายมาโกโตะ โนกามิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจระหว่างประเทศ

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายโทชิโร่ คุดามะ นายโทชิโร่ คุดามะ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงอาวุโส บริษัท JERA Co., Inc งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายนาโอกิ ซึซึมิ

นายนาโอกิ ซึซึมิ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการลงทุน นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคธุรกิจไฟฟ้าได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับสูง กลุ่มงานธุรกิจไฟฟ้า ต่างประเทศและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน ส่วนพัฒนาธุรกิจ JERA Co., Inc

โดย นายนาโอกิ ซึซึมิ มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการก่อนการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ *

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2562 ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาคธุรกิจไฟฟ้าได้แก่ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการปฏิบัติงาน บริษัทในเครือ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ประธานกรรมการบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล

โดย นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกำกับดูแลกิจการธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และวิศวกรรม การวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากร

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ เอ็กโก กรุ๊ป(Transition Risks and Physical Risks Assessment)

*คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่ผู้บริหารระดับสูง

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการประชุม และบรรจุเป็นวาระประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกับความเสี่ยงให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กรรมการใหม่ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและโปรแกรมการใช้งาน RMIS แบบ Hybrid (ผ่าน Microsoft Team และ ณ ตึกเอ็กโก) ให้แก่ผู้บริหาร

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงาน

เอ็กโก กรุ๊ป จัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานเป็นประจำ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของหลักการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2565 ได้จัดฝึกอบรมพนักงานภายใต้หัวข้อ The Energy Trends and How to Deal with Risk ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การกำจัดคาร์บอนและพลังงานทางเลือก การกระจายอำนาจในภาคพลังงาน (Decentralization) โพรซูเมอร์ (Prosumer) การแปลงแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร และแนวโน้มราคาเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของ เอ็กโก กรุ๊ป ในการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ลดการปล่อยคาร์บอน และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” ของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

โดยในระหว่างการสัมมนาดังกล่าวพนักงานได้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และนำเสนอแผนลดความเสี่ยงให้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงภายในองค์กร (EGCO RMIS) ให้แก่พนักงานในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป อีกด้วย

ระบบการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงภายในองค์กร

ระบบการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Management Information System) หรือ EGCO RMIS ได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์คือ

  • รวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และบริษัทย่อย รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนใหม่
  • ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators, KRIs) เป็นรายเดือน และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
  • ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ เอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงาน 27 หน่วยงาน และโรงไฟฟ้า 12 แห่ง มีหน้าที่กรอกข้อมูลด้านความเสี่ยงในแต่ละเดือนลงในระบบ EGCO RMIS เพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายประเมินความเสี่ยงส่วนกลางดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

  • ผู้บริหาร ฝ่ายประเมินความเสี่ย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบที่ความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงร่วมกัน

แนวทางการดำเนินงาน

  • ในแต่ละเดือนระบบจะแจ้งเตือนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้กรอกข้อมูลด้านความเสี่ยงในระบบ หลังจากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งผ่านไปยังฝ่ายประเมินความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานในปี 2565

จำนวนพนักงานที่ผ่านอบรมสัมมนาความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2565 มีจำนวน 118 คน จากพนักงานเอ็กโกสำนักงานใหญ่ทั้งหมด 275 คน หรือคิดเป็น 43 %

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูโครงการทั้งหมด